Dokumenty vlády - 2003-04-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-04-07
     Záznam z jednání
     Usnesení č.329k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.330k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.331k návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných výzkumných institucích)
     Usnesení č.332 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 243)
     Usnesení č.333 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 244)
     Usnesení č.334ke Zprávě o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky
     Usnesení č.335ke Zprávě o plnění programu prevence před povodněmi
     Usnesení č.336k Projektu obnovy KARLÍN
     Usnesení č.337ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/26 Prostředky státního rozpočtu poskytované lesnímu hospodářství
     Usnesení č.338ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/27 Prostředky státního rozpočtu na realizaci Programu záchrany architektonického dědictví
     Usnesení č.339ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/11 Majetek státu a finanční prostředky Národního muzea
     Usnesení č.340ke Zprávě o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002
     Usnesení č.341k Národní zprávě České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady
     Usnesení č.342ke Zprávě o plnění závazků vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a následných opatření v roce 2002 a k výhledu na další období
     Usnesení č.343 + Po Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007 a k Závěrečné zprávě o plnění Koncepce státní politiky ve vztahu k mladé generaci v České republice do roku 2002
     Usnesení č.344 + Po Prohlášení vlády o podpoře kultury
     Usnesení č.345o Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace a o Systému koordinace využití dostupných věcných zdrojů potřebných k řešení krizové situace
     Usnesení č.346ke kampani proti rasismu - Projektu tolerance 2003
     Usnesení č.347o podpoře Světového romského festivalu KHAMORO Praha
     Usnesení č.348k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21.prosince 1987
     Usnesení č.349k návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
     Usnesení č.350k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spolkové republice Německo dne 9. dubna 2003
     Usnesení č.351ze dne 7. dubna 2003 č. 351 ke Zprávě o účasti představitelů České republiky na státním pohřbu premiéra Republiky Srbsko Zorana Djindjiče dne 15. března 2003 v Bělehradě
     Usnesení č.352 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 198)
     Usnesení č.353ke kandidátům na jmenování profesorů
     Usnesení č.354k návrhu na působení sil a prostředků Armády České republiky v operaci Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie
     Usnesení č.355k Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2002
     Usnesení č.356o poskytnutí materiální pomoci formou daru Turecké republice
     Usnesení č.357o změně usnesení vlády z 28. srpna 2002 č. 827, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
     Usnesení č.358ke Zprávě o ukončení smlouvy o výstavbě dálnice D47 a o dalším postupu