Dokumenty vlády - 2003-04-14

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-04-14
     Záznam z jednání
     Usnesení č.359k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.360o nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, a o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.361k Národnímu akčnímu plánu boje proti terorismu /aktuální znění pro rok 2003/
     Usnesení č.362ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2001-2003 za rok 2002, včetně stanovení priorit na rok 2003 a Program partnerství
     Usnesení č.363 + 2Pk Závěrečným doporučením Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva - kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
     Usnesení č.364 + Pk Návrhu systému poskytování dotací ze státního rozpočtu k podpoře transformace sociálních služeb
     Usnesení č.365ke Zprávě o efektivnosti a účinnosti programu REKONSTRUKCE
     Usnesení č.366k zabezpečení 1. etapy investiční přípravy průmyslové zóny Triangle - Žatec
     Usnesení č.367k pozicím České republiky k evropské ústavní smlouvě a k institucionální architektuře Evropské unie
     Usnesení č.368k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Sekretariátem Rady Evropské unie o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
     Usnesení č.369k návrhu na ratifikaci Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách - Dohoda ADN
     Usnesení č.370k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům závažné trestné činnosti
     Usnesení č.371k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
     Usnesení č.372k návrhu na obeslání I. hodnotící konference Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení
     Usnesení č.373o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Dánského království A. F. Rasmussena v České republice
     Usnesení č.374o odvolání a jmenování člena a náhradníka Státní volební komise
     Usnesení č.375o změně usnesení vlády z 5. srpna 2002 č. 756, ke zprávě o přípravě realizace řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a návrh na jmenování členů meziresortní komise a členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek návrhů prioritních projektů
     Usnesení č.376o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v obchodní veřejné soutěži Rekonstrukce Schwarzenberského paláce, Hradčanské náměstí č. 2, Praha 1
     Usnesení č.377 + Po souhlasu s vývozem za účelem vystavení jedné movité národní kulturní památky na výstavu „Baroque, vision jésuite dans la peinture du XVII siecle“ do Itálie a Francie, jedné movité národní kulturní památky na výstavu „Kaiser Ferdinand I.“ do Rakouska a jedné movité národní kulturní památky na výstavu „Rubens and the Baroque Passions“ do Spolkové republiky Německo
     Usnesení č.378o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministryně zahraničních věcí Lotyšské republiky Sandry Kalniete v České republice
     Usnesení č.379k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Rakouské republice
     Usnesení č.380o změně usnesení vlády z 26. března 2003 č. 302, k řešení komplexní dislokace Ministerstva vnitra získáním komplexu administrativních budov v Praze 4, nám. Hrdinů 3-4 („Centrotex“) Ministerstvem vnitra
     Usnesení č.381o změně usnesení vlády z 31. března 2003 č. 307, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a o legislativně technických změnách návrhu zákona o pojistné smlouvě a návrhu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí