Dokumenty vlády - 2003-04-23

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-04-23
     Záznam z jednání
     Usnesení č.383o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2002
     Usnesení č.384k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2003
     Usnesení č.385k návrhu zákona o spotřebních daních a k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
     Usnesení č.386k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.387k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.388k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.389k návrhu zákona o provozování rybníkářství, výkonu rybářského práva, o ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých dalších zákonů (zákon o rybářství)
     Usnesení č.390k návrhu věcného záměru zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
     Usnesení č.391o nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
     Usnesení č.392o nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
     Usnesení č.393 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se zrušuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 272)
     Usnesení č.394 + Pk návrhu zastupitelstva Královéhradeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 245)
     Usnesení č.395 + Pk Návrhu spoluúčasti státu na dokončení restrukturalizace uhelného průmyslu
     Usnesení č.396k Informaci o realizaci obchodní veřejné soutěže na personální informační systémy pro správní úřady a k návrhu dalšího postupu
     Usnesení č.397ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. března do 31. března 2003
     Usnesení č.398k Informaci o plnění úkolů vyplývajících z Návrhu na vytvoření systémové ochrany státních hranic České republiky
     Usnesení č.399k problematice vysílání národních expertů do institucí Evropské unie
     Usnesení č.400k návrhu na sjednání Bezpečnostní dohody o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky
     Usnesení č.401k návrhu na schválení Protokolu o přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o spolupráci k zajištění bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960, ve znění následných dodatků a ve znění sjednoceném Protokolem ze dne 27. června 1997
     Usnesení č.402k návrhu na přístup České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství
     Usnesení č.403o obeslání ministerského zasedání Rady Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)
     Usnesení č.404o obeslání 19. zasedání Řídícího výboru Programu Organizace spojených národů pro lidská sídla UN-HABITAT
     Usnesení č.405ke zrušení sankcí vůči Národnímu hnutí za úplnou nezávislost Angoly (UNITA)
     Usnesení č.406k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Francouzské republiky pana Dominique de Villepina v České republice dne 28. dubna 2003
     Usnesení č.407o 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003
     Usnesení č.408o personálním zabezpečení výzkumu a vývoje ve státní správě
     Usnesení č.409o zpřesnění Zásad pro poskytování příspěvků z Nadačního fondu obětem holocaustu fyzickým osobám na zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu
     Usnesení č.410o zabezpečení letecké dopravy sportovních reprezentantů České republiky
     Usnesení č.411k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.412 + Po obeslání 14. Světového meteorologického kongresu
     Usnesení č.413o zrušení usnesení vlády ze 7. dubna 2003 č. 356, o poskytnutí materiální pomoci formou daru Turecké republice
     Usnesení č.414o uvolnění finančních prostředků z účtu Národního fondu ve prospěch účtů spolufinancování projektů ISPA Ministerstva životního prostředí