Dokumenty vlády - 2003-05-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-05-12
     Záznam z jednání
     Usnesení č.455k aktuálním problémům Jihomoravského kraje a k zabezpečení finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa formou příspěvku na pořízení sídel krajů
     Usnesení č.456 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 293)
     Usnesení č.457 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 292)
     Usnesení č.458 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 289)
     Usnesení č.459o řešení zadluženosti obcí, měst a Libereckého kraje vůči České konsolidační agentuře
     Usnesení č.460o Stavu logistiky zdravotnictví pro řešení krizových situací
     Usnesení č.461k návrhu na vytvoření Systému ochrany občanů České republiky před vysoce nebezpečnými a rizikovými biologickými agens a toxiny v resortu zdravotnictví
     Usnesení č.462k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden - březen 2003
     Usnesení č.463k uvolnění finančních prostředků na pořádání 86. zasedání West European Trade Fairs Expert Group (WETFEG) v Praze
     Usnesení č.464 + 2Pk upřesnění využití pozemků Brněnské průmyslové zóny - Černovická terasa
     Usnesení č.465k návrhu věcného záměru zákona o celní správě
     Usnesení č.466k návrhu na sjednání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek
     Usnesení č.467k návrhu na obeslání 56. zasedání Světového zdravotnického shromáždění
     Usnesení č.468k návrhu na další zapojení České republiky do programu poválečné rekonstrukce a obnovy Irácké republiky