Dokumenty vlády - 2003-05-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-05-19
     Záznam z jednání
     Usnesení č.469k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.470k návrhu věcného záměru zákona o podmínkách dovozu, vývozu, tranzitu a nakládání se surovými diamanty a o změně některých zákonů
     Usnesení č.471 + Pk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 298)
     Usnesení č.472 + Pk poslaneckému zákona, kterým se zrušuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 294)
     Usnesení č.473 + Pke Zprávě o korupci v České republice v roce 2002 a o plnění harmonogramu opatření Vládního programu boje proti korupci
     Usnesení č.474k Bílé knize o elektronickém obchodu
     Usnesení č.475o Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
     Usnesení č.476ke zřízení meziresortní Komise pro přípravu Společného memoranda o sociálním začleňování a Národního akčního plánu sociálního začleňování
     Usnesení č.477ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za 1. čtvrtletí 2003
     Usnesení č.478 + 2Pk závěrečným doporučením Výboru pro odstranění diskriminace žen - kontrolního orgánu Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen
     Usnesení č.479o změně usnesení vlády ze 17.února 1999 č. 132, k návrhu statutu Rady vlády České republiky pro lidská práva a k návrhu na jmenování zástupců veřejnosti členy Rady vlády České republiky pro lidská práva
     Usnesení č.480k návrhu na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě
     Usnesení č.481k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci
     Usnesení č.482k návrhu na sjednání Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
     Usnesení č.483k návrhu na uskutečnění návštěvy předsedy vlády Švédského království pana Görana Perssona v České republice dne 22. května 2003
     Usnesení č.484 + Po rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 199)
     Usnesení č.485k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství Customs 2007
     Usnesení č.486k účasti prezidenta republiky Václava Klause na setkání prezidentů středoevropských států v Rakouské republice ve dnech 22. a 23. května 2003
     Usnesení č.487k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky pana Mikuláše Dzurindy v České republice ve dnech 23. a 24. května 2003
     Usnesení č.488k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Portugalské republiky pana José Manuela Duraa Barrosa v České republice ve dnech 25. a 26. května 2003
     Usnesení č.489k návrhu na sjednání Roční finanční dohody pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství pro program SAPARD
     Usnesení č.490 + Pk poslaneckému návrhu zákona o zásluhách Edvarda Beneše (sněmovní tisk č. 301)
     Usnesení č.491o odvolání člena Řídícího a koordinačního výboru pro výstavbu dálnice D47
     Usnesení č.492o odvolání ředitele Bezpečnostní informační služby
     Usnesení č.493o odvolání ředitele Národního bezpečnostního úřadu