Dokumenty vlády - 2003-05-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-05-28
     Záznam z jednání
     Usnesení č.494k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
     Usnesení č.495k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí , ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.496k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.497k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
     Usnesení č.498k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.499k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
     Usnesení č.500k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.501 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (sněmovní tisk č. 321)
     Usnesení č.502 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku Če- ské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 322)
     Usnesení č.503k Programu podpory trhu se zemědělskou půdou
     Usnesení č.504ke zprávě o postupu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu
     Usnesení č.505k návrhu na rozdělení rezervy Fondu solidarity Evropské unie
     Usnesení č.506o použití prostředků na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2002
     Usnesení č.507ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. dubna do 30. dubna 2003
     Usnesení č.508k návrhu na sjednání dohody mezi Evropskou unií a Českou republikou o účasti České republiky v ozbrojených silách Evropské unie (EUF) v Bývalé jugoslávské republice Makedonie
     Usnesení č.509 + Pk obeslání 91. zasedání Mezinárodní konference práce, (Ženeva, 3. - 19. června 2003)
     Usnesení č.510ke zprávě o účasti představitelů České republiky na podpisu Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii, neformálním zasedání Evropské rady a zasedání Evropské konference v Athénách
     Usnesení č.511o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Maďarské republice
     Usnesení č.512o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
     Usnesení č.513o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice
     Usnesení č.514o souhlasu s uskutečněním návštěvy komisaře pro rozšíření Gűntera Verheugena v České republice
     Usnesení č.515k Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o odsouhlasení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví v roce 2003
     Usnesení č.516k Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o odsouhlasení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2003
     Usnesení č.517o úhradě pravidelných ročních členských příspěvků mezinárodním organizacím z rozpočtu kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2003
     Usnesení č.518o úhradě nových vkladů a příspěvků a o zvýšení finančních objemů úhrady některých stávajících členských příspěvků Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy mezinárodním organizacím od roku 2003
     Usnesení č.519 + Pk převodu vybraných vojenských hasičských jednotek do struktur územně příslušných hasičských záchranných sborů krajů
     Usnesení č.520o pověření řízením Bezpečnostní informační služby
     Usnesení č.521o pověření řízením Národního bezpečnostního úřadu
     Usnesení č.522k účasti prezidenta republiky Václava Klause na summitu EU-RF a oslavách 300. výročí založení St. Peterburgu
     Usnesení č.523k návrhu na mimořádné zajištění bezpečnosti českých odborníků v Úřadu pro rekonstrukci a humanitární pomoc (ORHA) působících na území Irácké republiky a bezpečnosti zastupitelského úřadu České republiky v Bagdádu
     Usnesení č.524k návrhu na změnu ve funkci člena představenstva České konsolidační agentury
     Usnesení č.525k Návrhu na zapojení kontingentu Armády České republiky do souboru mezinárodních opatření ke stabilizaci bezpečnostní situace a pro poskytování humanitární pomoci a obnovu Irácké republiky
     Usnesení č.526kterým se mění usnesení vlády ze dne 3. března 2003 č. 213, ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/09 Dotace poskytované uranovému hornictví ze státního rozpočtu
     Usnesení č.527o poskytnutí humanitárního daru Irácké republice z prostředků kapitoly Ministerstva obrany
     Usnesení č.528o nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k Irácké republice
     Usnesení č.529o pověření členů vlády jednáním se zástupci odborů organizací rozpočtové sféry o podmínkách zavedení 16ti třídního platového systému