Dokumenty vlády - 2003-06-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-06-04
     Záznam z jednání
     Usnesení č.532k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
     Usnesení č.533k návrhu zákona o veřejných zakázkách a k návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
     Usnesení č.534k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon posuzování vlivů na životní prostředí), zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybra- nými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.535k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně někte- rých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.536k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.537k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.538o nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky
     Usnesení č.539o nařízení vlády o stanovení spouštěcích úrovní objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
     Usnesení č.540o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky
     Usnesení č.541o nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech
     Usnesení č.542k návrhu věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.543k návrhu věcného záměru zákona o poskytování bezplatné právní pomoci
     Usnesení č.544ke Zprávě o připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis
     Usnesení č.545 + Po Národním akčním plánu zaměstnanosti na rok 2003
     Usnesení č.546ke Třetí Zprávě o pokroku dosaženém při naplňování doporučení Společného zhodnocení politiky zaměstnanosti České republiky
     Usnesení č.547o Tezích ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením
     Usnesení č.548ke Zprávě o stavu lidských práv v České republice v roce 2002
     Usnesení č.549 + Pk závěrům Projektu PHARE Twinning 2000 Posílení národní protidrogové politiky
     Usnesení č.550 + Pk Programu podpory obnovy vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy od roku 2004
     Usnesení č.551 + Pk dokumentaci programu Ministerstva dopravy č. 227 210 Dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů
     Usnesení č.552 + Pk řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu
     Usnesení č.553o navýšení základního kapitálu společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s.
     Usnesení č.554 + Po Systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků ústředními správními úřady
     Usnesení č.555k návrhu na ratifikaci Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě
     Usnesení č.556k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o letecké dopravě
     Usnesení č.557k návrhu na účast předsedy vlády a místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. června 2003 a na zasedání k Záhřebskému procesu II dne 21. června 2003 v Soluni
     Usnesení č.558o mandátu pro místopředsedu vlády a ministra spravedlnosti pro jednání Rady Evropské unie pro justici a vnitro dne 6. června 2003
     Usnesení č.559o mandátu pro ministra dopravy pro jednání Rady Evropské unie pro dopravu, telekomunikace a energetiku ve dnech 5. a 6. června 2003
     Usnesení č.560o změně odborné a finanční gesce za výkon práv a povinností České republiky souvisejících s členstvím v mezinárodních vládních organizacích Evropská organizace pro jaderný výzkum a Spojený ústav jaderných výzkumů
     Usnesení č.561 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.562o jmenování předsedy české části Mezivládní komise pro obchodně ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
     Usnesení č.563o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.564o odvolání a jmenování člena Státní volební komise
     Usnesení č.565o finančním řešení havarijního stavu města Terezín
     Usnesení č.566o mandátu pro 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra pro jednání Rady Evropské unie pro justici a vnitro dne 5. června 2003
     Usnesení č.567o mandátu pro 1. náměstka ministra informatiky pro jednání Rady Evropské unie pro dopravu, telekomunikace a energetiku (oblast telekomunikací) ve dnech 5. a 6. června 2003