Dokumenty vlády - 2003-06-30

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-06-30
     Záznam z jednání
     Usnesení č.629k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.630k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.631k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.632k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.633k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a další související zákony
     Usnesení č.634k návrhu zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony
     Usnesení č.635k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.636o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.637o nařízení vlády o stanovení podmínek a zásad pro poskytování dotace soukromému skladování vepřového masa
     Usnesení č.638 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 337)
     Usnesení č.639 + 2Po Plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2003 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2004
     Usnesení č.640k Resortnímu programu výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví na léta 2004 až 2009
     Usnesení č.641k Roční zprávě o situaci na kapitálovém trhu v roce 2002
     Usnesení č.642k Výroční zprávě o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2002
     Usnesení č.643k přípravě a realizaci programu Česká hudba 2004 - nedílná součást evropské kultury
     Usnesení č.644o způsobu dokončení privatizace společnosti ČKD PRAHA HOLDING, a.s.
     Usnesení č.645k informaci o stavu realizace investičního záměru společnosti Nemak Europe s. r. o. a stavu investiční přípravy průmyslové zóny Most - Havraň
     Usnesení č.646 + Pk doporučení Veřejného ochránce práv podle ustanovení § 22 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, ve věci právní úpravy vyhošťovací vazby a výkonu trestu vyhostění
     Usnesení č.647o výjimce z bodu V/1 usnesení vlády z 8. ledna 2003 č. 13, k návrhu postupu pro zabezpečení souladu mezinárodních závazků České republiky se závazky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii
     Usnesení č.648k návrhu na sjednání Rámcové dohody o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj jako takovou a jako správcem Prototypového uhlíkového fondu
     Usnesení č.649k návrhu na uspořádání IV. konference ministrů zahraničních věcí států Regionálního partnerství v Buchlovicích dne 4. července 2003
     Usnesení č.650k uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Řecké republice ve dnech 3. až 6. července 2003
     Usnesení č.651k Informaci o stavu výstavby radiokomunikačního systému složek Integrovaného záchranného systému (systém PEGAS)
     Usnesení č.652k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
     Usnesení č.653ke zprávě o návrhu finančního a právního vypořádání smluvních vztahů se společností Housing & Construction (CZ), a.s.
     Usnesení č.654o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.655o souhlasu s poskytnutím mimořádné bezúročné půjčky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
     Usnesení č.656o změně usnesení vlády z 18.června 2003 č. 599, o zvýšení garance na úhradu nákladů na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací, uvedené v ekologické smlouvě č. 207/98, uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky a společností VÍTKOVICE, a.s., Ostrava
     Usnesení č.657k návrhu na sjednání Dodatkového protokolu č. 14 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
     Usnesení č.658o způsobu předkládání mezinárodních smluv Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s jejich ratifikací