Dokumenty vlády - 2003-07-09

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-07-09
     Záznam z jednání
     Usnesení č.663k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.664k návrhu zákona o zdravotním pojištění dětí cizinců, které dlouhodobě pobývají na území České republiky a o změně souvisejících zákonů
     Usnesení č.665o Základních principech nové právní úpravy daní z příjmů
     Usnesení č.666 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 348)
     Usnesení č.667 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 362)
     Usnesení č.668 + Pke Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2002 (ve srovnání s rokem 2001)
     Usnesení č.669ke Zprávě o problematice extremismu na území České republiky v roce 2002
     Usnesení č.670ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2002
     Usnesení č.671k Horizontálnímu plánu rozvoje venkova České republiky pro období 2004 až 2006
     Usnesení č.672ke Zprávě o stavu ochrany vod v České republice v roce 2002
     Usnesení č.673ke Směrům státní politiky ve sportu na léta 2004 až 2006
     Usnesení č.674o Vyhodnocení přínosů Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2002
     Usnesení č.675ke Zprávě o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2002
     Usnesení č.676ke Zprávě o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2002
     Usnesení č.677k Projektu o možnostech zveřejňování platného znění právních předpisů dálkovým přístupem, včetně směrnic a předpisů Evropské unie prostřednictvím Portálu veřejné správy
     Usnesení č.678k Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
     Usnesení č.679k problematice závazků a pohledávek bývalých Českých drah, státní organizace k 31. prosinci 2002 a způsobu jejich řešení
     Usnesení č.680k návrhu na zařazení další vybrané společnosti do restrukturalizačních programů EXIT a ROZVAHA
     Usnesení č.681 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 200)
     Usnesení č.682k žádosti Garančního fondu obchodníků s cennými papíry o návratnou finanční výpomoc státu
     Usnesení č.683k návrhu dalšího řešení situace povodněmi zasažených dokumentů státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví
     Usnesení č.684ke způsobu nakládání s majetkem státu, získaným z humanitární pomoci při řešení mimořádných událostí, při předávání fyzickým osobám, právnickým osobám, nevládním organizacím a správním úřadům
     Usnesení č.685o Vyhodnocení fungování a účinnosti národního kontrolního režimu zahraničního obchodu s vojenským materiálem
     Usnesení č.686k Návrhu opatření k dopracování Koncepce výstavby Vzdušných sil Armády České republiky
     Usnesení č.687k návrhu Metodiky a podmínek výběru projektů poválečné rekonstrukce a obnovy Irácké republiky s účastí českých hospodářských subjektů a s využitím finančních prostředků, schválených usnesením vlády ze dne 12. května 2003 č. 468
     Usnesení č.688k Implementační strategii pro oblast zemědělství a rybolov
     Usnesení č.689k návrhu na institucionální zajištění implementace Společné zemědělské politiky v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu
     Usnesení č.690k návrhu na zajištění postupu podle čl. 3 přílohy IV k Aktu o podmínkách přistoupení České republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie
     Usnesení č.691k Dohodě o odškodnění členských států NATO, nesoucích námořní válečná rizika lodí, zabývajících se plněním přiděleného úkolu NATO
     Usnesení č.692k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o mezinárodních smlouvách uzavřených mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou k 31. prosinci 1992
     Usnesení č.693k Informaci o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o objemu výroby, vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2002
     Usnesení č.694k návrhu na obeslání V. Konference ministrů členských zemí Světové obchodní organizace
     Usnesení č.695o souhlasu s účastí předsedy vlády na Summitu progresivních vlád ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska
     Usnesení č.696o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojených státech amerických
     Usnesení č.697k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Francouzské republice
     Usnesení č.698o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Irácké republice a ve Státu Izrael
     Usnesení č.699k pracovní návštěvě prezidenta Slovenské republiky Rudolfa Schustera v České republice
     Usnesení č.700k pracovní návštěvě spolkového prezidenta Rakouské republiky Thomase Klestila v České republice
     Usnesení č.701k provádění bezpečnostních prověrek osob navrhovaných pro Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii Národním bezpečnostním úřadem podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.702o udělení souhlasu se založením Národní marketingové agentury k podpoře prodeje zemědělských a potravinářských výrobků
     Usnesení č.703o personálních změnách ve Správní radě Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
     Usnesení č.704o ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby „Dálnice D 47, stavba 4708.2 Ostrava, Rudná - Hrušov, 2. stavba“
     Usnesení č.705k Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2003 v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
     Usnesení č.706k žádosti o souhlas s poskytnutím finančního příspěvku Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) na aktivity v oblasti spolupráce s nečlenskými zeměmi z rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí na rok 2003
     Usnesení č.707k návrhu na úhradu příspěvku na činnost Výboru pro lidská sídla Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v Ženevě
     Usnesení č.708o poskytnutí mimořádného dobrovolného příspěvku pro podporu aktivit Fóra pro děti a rodiny Rady Evropy
     Usnesení č.709k Informaci o plnění úkolů uvedených v Souhrnu zbývajících úkolů České republiky pro vstup do Evropské unie a návrhu na jeho další aktualizaci
     Usnesení č.710k návrhu mandátu pro ministra financí k účasti na zasedání Rady ministrů Evropské unie pro ekonomické a finanční záležitosti
     Usnesení č.711k informaci o výsledcích Konventu a k přípravě na Mezivládní konferenci k budoucí podobě Evropské unie
     Usnesení č.712ke Zprávě o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2002 a Výroční zprávě Bezpečnostní informační služby za rok 2002
     Usnesení č.713k Zprávě Bezpečnostní informační služby k problematice Monitorování hrozeb a rizik v České republice a v zahraničí v souvislosti s vysíláním RFE/RL za období od 1. ledna 2003 do 30. června 2003