Dokumenty vlády - 2003-07-16

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-07-16
     Záznam z jednání
     Usnesení č.714k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.715o nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka
     Usnesení č.716o nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz
     Usnesení č.717 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 366)
     Usnesení č.718 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 370)
     Usnesení č.719ke Zprávě o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2002
     Usnesení č.720ke Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky k 31. prosinci 2002
     Usnesení č.721ke Zprávě o činnosti Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2002
     Usnesení č.722 + Po vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na období let 2004 až 2006
     Usnesení č.723ke zprávě o finančním zabezpečení povodňových programů a nařízení vlády k odstranění následků povodní v roce 2002 v rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2003
     Usnesení č.724 + 2Pk realizaci projektů strategického charakteru, které souvisejí s integrací a členstvím České republiky v Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO)
     Usnesení č.725k Informaci o vynakládání finančních prostředků státních podniků a obchodních společností s většinovou účastí státu na poskytování sponzorských darů
     Usnesení č.726k návrhu na sjednání Roční finanční dohody pro rok 2003 pro program SAPARD mezi Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství a Českou republikou
     Usnesení č.727ke Zprávě o průběhu a výsledcích České kulturní sezóny ve Francouzské republice 2002
     Usnesení č.728o 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003
     Usnesení č.729ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/15 Program obnovy venkova
     Usnesení č.730ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/29 Plnění státního rozpočtu - dodržování závazných ukazatelů státního rozpočtu po roce 2000
     Usnesení č.731ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/30 Hospodaření Fondu národního majetku České republiky s pohledávkami
     Usnesení č.732ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/16 Výkon správy a převody výnosu daní prováděné finančními úřady ze státního rozpočtu do rozpočtu obcí
     Usnesení č.733 + Po jmenování místopředsedů a členů Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů a o změně statutu této rady
     Usnesení č.734o odvolání některých členů Legislativní rady vlády
     Usnesení č.735o odvolání člena a předsedy správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty
     Usnesení č.736 + 2Po jmenování členů meziresortní komise pro řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek podaných k obchodní veřejné soutěži na přípravu a realizaci projektů pro řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu
     Usnesení č.737o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovení vybrané stavby
     Usnesení č.738o odvolání a jmenování členů výboru Státního fondu rozvoje bydlení a o jmenování místopředsedy tohoto výboru
     Usnesení č.739ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/04 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu při zabezpečení Armády České republiky municí