Dokumenty vlády - 2003-07-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-07-21
     Záznam z jednání
     Usnesení č.741k návrhu zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
     Usnesení č.742o nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.743o nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
     Usnesení č.744 + Pk poslaneckému návrhu zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 373)
     Usnesení č.745 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 374)
     Usnesení č.746 + Pk poslaneckému návrhu zákona o úpravě některých právních vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy) (sněmovní tisk č. 375)
     Usnesení č.747 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství, a vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., ve znění vyhlášky č. 467/1992 Sb., a kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění (sněmovní tisk č. 376)
     Usnesení č.748 + Pk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 377)
     Usnesení č.749 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 378)
     Usnesení č.750k návrhu postupu řešení zadlužení bývalých okresních nemocnic
     Usnesení č.751 + Pk návrhu změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky pro rok 2003
     Usnesení č.752k prodeji vybraných cenných papírů České konsolidační agentury
     Usnesení č.753ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. června do 30. června 2003
     Usnesení č.754o programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel Irácké republiky a poskytnutí okamžité humanitární pomoci obyvatelům Irácké republiky
     Usnesení č.755k Vyhodnocení průběhu Projektu zajištění oficiálních překladů právních předpisů Evropských společenství a čerpání výdajů ze státního rozpočtu a z prostředků Phare na Projekt - oblast technických předpisů, za první pololetí roku 2003
     Usnesení č.756o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Japonska Džuničiró Koizumiho v České republice
     Usnesení č.757k Předvstupnímu hospodářskému programu
     Usnesení č.758o nařízení vlády o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
     Usnesení č.759 + Pk návrhu vyjádření vlády k ústavní stížnosti Zdeny Urbanové směřující proti nečinnosti vlády České republiky ve věci vydání nařízení vlády podle § 2 dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, ve znění zákona č. 48/1949 Sb.
     Usnesení č.760k informaci o ekonomické situaci AERO Vodochody, a.s.
     Usnesení č.761o nabytí majetkových účastí ve formě nehlasovacích akcií offshorových fondů IPB/ČSOB Českou konsolidační agenturou
     Usnesení č.762k návrhu mandátu pro státního tajemníka a prvního náměstka ministra zahraničních věcí na jednání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy v Bruselu