Dokumenty vlády - 2003-07-30

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-07-30
     Záznam z jednání
     Usnesení č.763k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 83/2003 Sb., ve znění zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.764k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.765o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části
     Usnesení č.766k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb. (sněmovní tisk č. 387)
     Usnesení č.767k návrhu zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 379)
     Usnesení č.768ke Zprávě o výsledcích oponentního projednání zpráv o auditu výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.769ke Koncepci činnosti na úseku státních hmotných rezerv
     Usnesení č.770o způsobu nakládání s majetkovou účastí státu v hnědouhelných společnostech Severočeské doly a.s. a Sokolovská uhelná, a.s.
     Usnesení č.771k Informaci o výběru poradenské instituce pro spolupráci při výběru strategického partnera pro privatizaci společnosti UNIPETROL, a.s.
     Usnesení č.772k tvorbě a řízení oběhu dokumentů mezi ústředními orgány státní správy a Parlamentem České republiky
     Usnesení č.773o změně Jednacího řádu vlády
     Usnesení č.774o změně usnesení vlády z 3. března 2003 č. 216, k návrhu dalšího řešení situace povodněmi zasažených dokumentů státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví
     Usnesení č.775k dodatku ke zprávě o finančním zabezpečení povodňových programů a nařízení vlády k odstranění následků povodní v roce 2002 v rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2003
     Usnesení č.776k umístění Evropské železniční agentury
     Usnesení č.777o žádosti České republiky o poskytnutí přechodného období pro implementaci směrnice na zdanění úroků a licenčních poplatků pro oblast licenčních poplatků
     Usnesení č.778ke Zprávě o stavu řešení problematiky udržitelného rozvoje v České republice a o zřízení Rady vlády pro udržitelný rozvoj
     Usnesení č.779o pokračování financování účasti České republiky na činnosti Střediska českých studií na Svobodné univerzitě v Bruselu v letech 2004 až 2008
     Usnesení č.780ke změně Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky
     Usnesení č.781o jmenování předsedy české části Mezivládní komise pro obchodně ekonomickou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Uzbekistánem
     Usnesení č.782o bezúplatném převodu příslušnosti k hospodaření s majetkem státu
     Usnesení č.783o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002
     Usnesení č.784k informaci k realizaci dodávek vrtulníků pro Integrovaný záchranný systém
     Usnesení č.785o změně usnesení vlády z 21. července 2003 č. 761, o nabytí majetkových účastí ve formě nehlasovacích akcií offshorových fondů IPB/ČSOB Českou konsolidační agenturou