Dokumenty vlády - 2003-09-03

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-09-03
     Záznam z jednání
     Usnesení č.838k návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a speciali- zované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
     Usnesení č.839k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotni- ckých zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.840k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona č. 160/1992 Sb.
     Usnesení č.841o nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah poštovního oprávnění
     Usnesení č.842o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
     Usnesení č.843o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb.
     Usnesení č.844o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.845o nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 169/2003 Sb.
     Usnesení č.846 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech (sněmovní tisk č. 426)
     Usnesení č.847ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za II. čtvrtletí 2003
     Usnesení č.848k Analýze veřejných služeb
     Usnesení č.849 + Pk Národní strategii boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v České republice
     Usnesení č.850k Věcnému zaměření vzdělávání ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti Evropské unie
     Usnesení č.851 + Pk výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2002
     Usnesení č.852k zabezpečení přípravy bezúplatného převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí
     Usnesení č.853 + 3Pke Způsobu projednávání a schvalování mandátu pro účast členů vlády na jednáních Rady Evropské unie a Evropské rady
     Usnesení č.854k návrhu na změnu zmocnění souvisejících s převedením gesce za zřizování, rušení a změny charakteru hraničních přechodů
     Usnesení č.855k návrhu na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti Roudnice
     Usnesení č.856o udělení výjimky z ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 148/1998 Sb., o ochra- ně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi- sů, občanu Spolkové republiky Německo Andreasi Rakovskemu
     Usnesení č.857k návrhu na jmenování člena a předsedy správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty
     Usnesení č.858 + Po zřízení Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
     Usnesení č.859o zrušení Výboru pro ochranu ekonomických zájmů České republiky
     Usnesení č.860k návrhu na sjednání Dohody evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou
     Usnesení č.861k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o věde- ckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice
     Usnesení č.862k návrhu na ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích a návrhu na sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Slovinsko k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích
     Usnesení č.863k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben - červen 2003
     Usnesení č.864k Zajištění výkonu ex-ante schvalování zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv financovaných z prostředků Phare a ISPA v rámci systému rozšířené decentralizace implementace pomoci Evropských společenství (EDIS)
     Usnesení č.865ke kandidatuře České republiky na místo nestálého člena Rady bezpečnosti Organizace spojených národů na období 2008 až 2009
     Usnesení č.866k návrhu na obeslání 58. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
     Usnesení č.867k návrhu na obeslání 47. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE)
     Usnesení č.868 + Pk návrhu na obeslání 32. zasedání Generální konference UNESCO
     Usnesení č.869 + Pk návrhu na obeslání 22. zasedání Generální konference pro váhy a míry
     Usnesení č.870o souhlasu s účastí delegace České republiky na 13. Ekonomickém fóru v Krynici v Polské republice
     Usnesení č.871o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Egyptské arabské republice a Tuniské republice
     Usnesení č.872o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády v Lotyšské republice
     Usnesení č.873o souhlasu s účastí místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských a přistupujících zemí Evropské unie
     Usnesení č.874o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje ve Spolkové republice Německo
     Usnesení č.875o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Švédském království
     Usnesení č.876o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahra- ničních věcí Laoské lidově demokratické republiky Somsavata Lengsavada v České republice
     Usnesení č.877kterým se schvaluje finanční podíl rozpočtu kapitoly 333 Ministerstvo školství, mlá- deže a tělovýchovy na konání mezinárodní konference COMENIUS v České republice v září 2003
     Usnesení č.878o poskytnutí finančních prostředků pro jednotlivé kraje určených na pořízení jejich sídel
     Usnesení č.879o Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2003 v kapitole 306 - Ministerstvo zahraničních věcí
     Usnesení č.880o Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2003 v kapitole Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
     Usnesení č.881o Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2003 v kapitole 315 - Ministerstvo životního prostředí
     Usnesení č.882k návrhu na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka V. třídy
     Usnesení č.883o změnách ve funkci zástupce státu ve Správní radě Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
     Usnesení č.884o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavbu ČD DDC, Elektrizace trati Kadaň - Karlovy Vary
     Usnesení č.885k návrhu Zásad postupu delegace České republiky na V. Konferenci ministrů člen- ských zemí Světové obchodní organizace
     Usnesení č.886k pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Chorvatské republice
     Usnesení č.887o souhlasu s účastí místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v čele delegace České republiky na pohřbu Pavla Tigrida ve francouzském Héricy dne 9. září 2003
     Usnesení č.888k návrhu na uhrazení finančního příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany na projekt interoperability protiraketových systémů v rámci Rady NATO/Rusko
     Usnesení č.889o posílení bezpečnosti českých odborníků působících v Dočasné koaliční správě Iráku a bezpečnosti zastupitelského úřadu České republiky v Bagdádu
     Usnesení č.890ke Zprávě o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2002