Dokumenty vlády - 2003-09-10

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-09-10
     Záznam z jednání
     Usnesení č.891k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.892k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.893k návrhu zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
     Usnesení č.894k návrhu věcného záměru zákona o státní podpoře výstavby družstevních bytů a o změně některých zákonů
     Usnesení č.895k systémovým opatřením bránícím korupci v činnosti katastrálních úřadů
     Usnesení č.896k doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ve věci zpracování metodiky rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů
     Usnesení č.897o postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností METRA BLANSKO a.s.
     Usnesení č.898 + 2Pk závěrečným doporučením Výboru pro práva dítěte - kontrolního orgánu Úmluvy o právech dítěte
     Usnesení č.899k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o výsadách a imunitách styčných úředníků České republiky při EUROPOLu
     Usnesení č.900o zrušení státního podniku Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Praha, sloučením s podnikem Jihomoravské pekárny, státní podnik a o dalších souvisejících opatřeních
     Usnesení č.901o jmenování zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Jihomoravského kraje
     Usnesení č.902o Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
     Usnesení č.903o změně usnesení vlády ze dne 14. dubna 1999 č. 334, k návrhu na schválení účelů, na které lze poskytovat sponzorské dary státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na příslušný rok
     Usnesení č.904k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Akčním programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003 - 2008)
     Usnesení č.905k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
     Usnesení č.906o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů obchodní veřejné soutěže na zhotovení vybrané stavby
     Usnesení č.907o nařízení vlády o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
     Usnesení č.908k problematice závazků a pohledávek bývalých Českých drah, státní organizace, k 31. prosinci 2002 a způsobu jejich řešení