Dokumenty vlády - 2003-09-22

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-09-22
     Záznam z jednání
     Usnesení č.931k návrhu věcného záměru zákona o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací
     Usnesení č.932 + Pk návrhu zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 437)
     Usnesení č.933 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 438)
     Usnesení č.934k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2004
     Usnesení č.935k harmonogramu uspořádání a termínu dokončení veřejného výběrového řízení na určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti UNIPETROL, a.s.
     Usnesení č.936ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/31 Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání
     Usnesení č.937ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/20 Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou drážní osobní dopravu
     Usnesení č.938ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/10 Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice
     Usnesení č.939ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/13 Programy výstavby a obnovy pozemních komunikací
     Usnesení č.940ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/08 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Ministerstvo pro místní rozvoj
     Usnesení č.941ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/28 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo zemědělství
     Usnesení č.942ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Kancelář prezidenta republiky
     Usnesení č.943ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/19 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Úřad vlády České republiky
     Usnesení č.944ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/37 Majetek státu a finanční prostředky - kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů
     Usnesení č.945ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/34 Hospodaření Revírní bratrské pokladny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění a s prostředky státního rozpočtu
     Usnesení č.946ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července do 31. srpna 2003
     Usnesení č.947k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
     Usnesení č.948k návrhu na uskutečnění setkání předsedů vlád států V4 v České republice dne 1. října 2003
     Usnesení č.949o změně usnesení vlády ze dne 2. října 2002 č. 949, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
     Usnesení č.950o změně usnesení vlády ze dne 2. prosince 2002 č. 1199, k přípravě správních úřadů na zavedení systemizace a organizačního uspořádání těchto úřadů podle zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
     Usnesení č.951ke kandidátům na jmenování profesorů
     Usnesení č.952o návrhu na udělení Medaile Za hrdinství
     Usnesení č.953o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné obchodní soutěže na zhotovení vybrané stavby
     Usnesení č.954o nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2004
     Usnesení č.955o nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecné- ho vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
     Usnesení č.956o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky