Dokumenty vlády - 2003-10-01

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-10-01
     Záznam z jednání
     Usnesení č.957k návrhu úvodního mandátu pro delegaci České republiky na jednání Mezivládní kon- ference k budoucímu uspořádání Evropské unie
     Usnesení č.958k přípravě koncepce směřování České republiky v rámci Evropské unie
     Usnesení č.959k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.960k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a pří- jmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.961o nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování
     Usnesení č.962o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 54/2003 Sb., o stanovení ochranné- ho opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2003 Sb.
     Usnesení č.963o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodateč- ného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003
     Usnesení č.964o změně usnesení vlády z 10. října 2001 č. 1027, o sjednocování personálních infor- mačních systémů ve správních úřadech a o změně usnesení vlády z 23. dubna 2003 č. 396, k Informaci o realizaci obchodní veřejné soutěže na personální informační systémy pro správní úřady a k návrhu dalšího postupu
     Usnesení č.965ke Strategii přípravy zaměstnanců ve správních úřadech v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie
     Usnesení č.966k vyrozumění veřejného ochránce práv podle zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, ve věci Boháčová
     Usnesení č.967k návrhu na prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Český Mobil a.s.
     Usnesení č.968k Programu Iniciativy Společenství EQUAL
     Usnesení č.969ke Zprávě o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2002
     Usnesení č.970k Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2003
     Usnesení č.971k návrhu na podpis a ratifikaci Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopad 2001)
     Usnesení č.972k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti
     Usnesení č.973k návrhu na sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 28. dubna 1994
     Usnesení č.974k účasti delegace České republiky vedené předsedou vlády na zahájení Mezivládní konference k ústavnímu uspořádání Evropské unie ve dnech 3. a 4. října 2003 v Římě
     Usnesení č.975o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Bulharské republice
     Usnesení č.976o souhlasu s účastí předsedy vlády a místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na zasedání Evropské rady
     Usnesení č.977k oficiální návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Maďarské republice
     Usnesení č.978o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Švýcarské konfederaci
     Usnesení č.979ke zprávě o účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy v čele delegace České republiky na smutečním obřadu A. Lindhové ve Stockholmu dne 19. září 2003
     Usnesení č.980o změně Statutu Bezpečnostní rady státu
     Usnesení č.981o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku stavby
     Usnesení č.982o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku
     Usnesení č.983k žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2003 v kapitole 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí
     Usnesení č.984ke střednědobému výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2005 a 2006
     Usnesení č.985o Memorandu České republiky k reformě politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie
     Usnesení č.986k žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu ze změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2003 v kapitole 314 - Ministerstvo vnitra
     Usnesení č.987k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2004