Dokumenty vlády - 2003-10-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-10-29
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1052k návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
     Usnesení č.1053k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
     Usnesení č.1054k návrhu zákona, kterým se stanoví použitelná ustanovení českého právního řádu pro evropská hospodářská zájmová sdružení se sídlem v České republice a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evropských hospodářských zájmových sdruženích)
     Usnesení č.1055k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky
     Usnesení č.1056k návrhu zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1057k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1058o nařízení vlády, kterým se stanoví citlivá činnost pro Hradní stráž
     Usnesení č.1059 + Pk návrhu zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 467)
     Usnesení č.1060k Národní zprávě o průběhu hospodářských reforem v České republice 2003
     Usnesení č.1061k Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2003
     Usnesení č.1062o změně usnesení vlády ze dne 5. srpna 2002 č. 756, ke zprávě o přípravě realizace řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a návrh na jmenování členů meziresortní komise a členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek návrhů prioritních projektů
     Usnesení č.1063o řešení celkového vypořádání tzv. Vládního povodňového konta
     Usnesení č.1064o prodeji vybraných cenných papírů České konsolidační agentury
     Usnesení č.1065k zajištění spolufinancování předvstupních programů Evropské unie realizovaných Ministerstvem pro místní rozvoj
     Usnesení č.1066o souhlasu s poskytováním peněžního daru Orchestru mladých Evropské unie v souvislosti s účastí českých hudebníků v tomto orchestru
     Usnesení č.1067k návrhu na vyslovení souhlasu se Společným prohlášením vlády České republiky a Švýcarské spolkové rady o vysílání styčných pracovníků policie
     Usnesení č.1068o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek obchodní veřejné soutěže
     Usnesení č.1069k uskutečnění neoficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Ruské federaci ve dnech 31.října až 2.listopadu 2003
     Usnesení č.1070k návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje ve Spojených státech mexických ve dnech 3. až 6. listopadu 2003
     Usnesení č.1071k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Norského království Kjell Magne Bondevika v České republice ve dnech 31. října a 1. listopadu 2003
     Usnesení č.1072k návrhu na obeslání setkání předsedů vlád států Středoevropské dohody o volném obchodu, které se uskuteční ve dnech 6. a 7. listopadu 2003 v Republice Slovinsko
     Usnesení č.1073k účasti prezidenta republiky Václava Klause na summitu prezidentů států V4 v Maďarské republice dne 3. listopadu 2003
     Usnesení č.1074 + Po realizaci vybraných projektů k podpoře regionálního rozvoje v severozápadních Čechách, Moravskoslezsku a v dalších strukturálně postižených a hospodářsky slabých regionech
     Usnesení č.1075o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovení vybrané stavby
     Usnesení č.1076ke Zprávě o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za rok 2002