Dokumenty vlády - 2003-11-05

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-11-05
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1077k návrhu zákona o provádění monitorovací činnosti v oblasti veřejné podpory a o změně zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
     Usnesení č.1078k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
     Usnesení č.1079k návrhu zákona o Celní správě České republiky a o změně dalších zákonů
     Usnesení č.1080k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
     Usnesení č.1081k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1082k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
     Usnesení č.1083k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
     Usnesení č.1084k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
     Usnesení č.1085k návrhu zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
     Usnesení č.1086k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1087k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1088k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1089k návrhu zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně
     Usnesení č.1090k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1091o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí
     Usnesení č.1092o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh
     Usnesení č.1093 + Pk poslaneckému návrhu zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 471)
     Usnesení č.1094k návrhu na renegociaci Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
     Usnesení č.1095ke Státnímu programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2004
     Usnesení č.1096 + Po rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách pře- vodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 202)
     Usnesení č.1097k závěrům výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití
     Usnesení č.1098k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo
     Usnesení č.1099o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Italské republice a oficiální návštěvy v Republice Malta
     Usnesení č.1100k návštěvě komisaře Philippe Busquina v České republice dne 16. září 2003
     Usnesení č.1101k pracovní návštěvě prezidenta Polské republiky Aleksandra Kwaśniewského v České republice dne 26. září 2003
     Usnesení č.1102 + Po změně funkčního zastoupení Ministerstva zemědělství v Ústřední povodňové komisi a o změně jejího statutu
     Usnesení č.1103o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavbu
     Usnesení č.1104o nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev
     Usnesení č.1105o Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2003 v kapitole 315 - Ministerstvo životního prostředí
     Usnesení č.1106k návrhu na obeslání Patnáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
     Usnesení č.1107o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Dánského království P. S. Mllera v České republice
     Usnesení č.1108o změně usnesení vlády z 29. října 2003 č. 1053, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)