Dokumenty vlády - 2003-11-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-11-12
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1109k návrhu zákona o podnikání na kapitálovém trhu
     Usnesení č.1110k návrhu zákona o kolektivním investování
     Usnesení č.1111k návrhu zákona o dluhopisech
     Usnesení č.1112k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
     Usnesení č.1113k návrhu zákona o zaměstnanosti a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
     Usnesení č.1114k návrhu zákona o podpoře výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře obnovitelných zdrojů)
     Usnesení č.1115k návrhu zákona o patentových zástupcích
     Usnesení č.1116k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1117k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1118k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi
     Usnesení č.1119k návrhu zákona o Zemědělské vodohospodářské správě
     Usnesení č.1120k návrhu věcného záměru zákona o sociálních službách
     Usnesení č.1121 + Pk poslaneckému návrhu zákona o odškodnění obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR (sněmovní tisk č. 475)
     Usnesení č.1122 + Pk návrhu zastupitelstva kraje Vysočina na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 473)
     Usnesení č.1123ke zvýšení efektivity vymáhání pokut uložených státními orgány
     Usnesení č.1124o strategii urychlení ukončení činnosti Fondu národního majetku České republiky do konce roku 2005
     Usnesení č.1125o řešení pohledávek České konsolidační agentury za První česko-ruskou bankou, s.r.o.
     Usnesení č.1126k dokončení restrukturalizace ocelářského průmyslu - návrh řešení pro společnost Třinecké železárny, a. s.
     Usnesení č.1127k návrhu způsobu privatizace akcií společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s., v držení Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.1128 + 2Po Programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví
     Usnesení č.1129k aktuálním problémům občanského sdružení Horská služba České republiky
     Usnesení č.1130k Národnímu akčnímu programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
     Usnesení č.1131o zrušení pověření řízením Národního bezpečnostního úřadu a o jmenování ředitele Národního bezpečnostního úřadu
     Usnesení č.1132o odvolání a jmenování výkonného sekretáře Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
     Usnesení č.1133o programech obranného výzkumu a vývoje Profesionalizace Armády České republiky a Reforma ozbrojených sil České republiky
     Usnesení č.1134k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2004
     Usnesení č.1135k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období červenec až září 2003
     Usnesení č.1136ke Zprávě o aktuálním stavu naplňování cílů Lisabonského procesu v České republice za období leden až září 2003
     Usnesení č.1137k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou Evropy o právním postavení Informační kanceláře Rady Evropy v Praze
     Usnesení č.1138k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností
     Usnesení č.1139k návrhu na vyslání delegace České republiky na ministerské zasedání Severoatlantické rady Organizace Severeoatlantické smlouvy v Bruselu ve dnech 4. a 5. prosince 2003
     Usnesení č.1140o obeslání I. fáze Světového summitu o informační společnosti
     Usnesení č.1141o změně usnesení vlády ze dne 13. ledna 2003 č. 55, k účinnosti Koncepce integrace cizinců na území České republiky a další rozvoj této koncepce po vstupu České republiky do Evropské unie
     Usnesení č.1142o změně usnesení vlády ze dne 18. března 2002 č. 273, o řešení ekologických závazků společnosti TATRA, a. s. Kopřivnice s využitím finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky
     Usnesení č.1143 + Po souhlasu s vývozem za účelem vystavení movitých národních kulturních památek
     Usnesení č.1144o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.1145k Informaci o obsahu Souhrnné monitorovací zprávy o připravenosti České republiky na členství v Evropské unii
     Usnesení č.1146k návrhu na obeslání setkání předsedů vlád států Středoevropské iniciativy ve Varšavě ve dnech 19. až 21. listopadu 2003
     Usnesení č.1147k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spojených státech amerických ve dnech 18. až 22. listopadu 2003
     Usnesení č.1148k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Lucemburského velkovévodství Jean - Claude Junckera v České republice ve dnech 20. až 22. listopadu 2003
     Usnesení č.1149o žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky
     Usnesení č.1150o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku
     Usnesení č.1151o nařízení vlády o stanovení postupu pro dovoz obuvi, stolního a kuchyňského nádobí z porcelánu a keramiky pocházející z Čínské lidové republiky pro období květen až prosinec 2004
     Usnesení č.1152o začlenění aktiv České konsolidační agentury ve společnostech skupiny UNIPETROL do společného prodeje s majetkovou účastí státu ve společnosti UNIPETROL, a.s.
     Usnesení č.1153 + Po zabezpečení finančních prostředků k úhradě závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady
     Usnesení č.1154 + Po Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec