Dokumenty vlády - 2003-11-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-11-19
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1156k návrhu věcného záměru zákona o změně hranic krajů
     Usnesení č.1157o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb.
     Usnesení č.1158 + Pk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 477)
     Usnesení č.1159 + Pk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 478)
     Usnesení č.1160ke Zprávě o analýze soudobé migrace a usazování příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky na území České republiky
     Usnesení č.1161ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za III. čtvrtletí 2003
     Usnesení č.1162ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. října do 31. října 2003
     Usnesení č.1163ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/33 Hospodaření s finančními prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění
     Usnesení č.1164ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/17 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu vynakládané na činnost příspěvkové organizace Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra
     Usnesení č.1165ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/18 Finanční prostředky státu určené na podporu využívání ekologických paliv získaných z nepotravinářského využití zemědělské půdy
     Usnesení č.1166k návrhu dalšího postupu přípravy systémového projektu komplexní informatizace krajů a upřesnění dalšího postupu řešení komplexní informatizace
     Usnesení č.1167o Analýze stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2003
     Usnesení č.1168 + Po plánu činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2004, tříletý plán a dlou- hodobý plán
     Usnesení č.1169k rozboru připravenosti samosprávných celků při spolufinancování pomoci EU
     Usnesení č.1170k aktualizaci Strategie financování implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
     Usnesení č.1171k informaci o naplňování Programu podpory trhu se zemědělskou půdou s účastí Pod- půrného a garančního rolnického a lesnického fondu
     Usnesení č.1172k návrhu na sjednání Memoranda o porozumění mezi Organizací spojených národů a vládou České republiky o příspěvcích do Systému pohotovostních ujednání Organizace spojených národů
     Usnesení č.1173k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guatemal- ské republiky o zrušení vízové povinnosti
     Usnesení č.1174k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Honduraské republiky o zrušení vízové povinnosti
     Usnesení č.1175k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních
     Usnesení č.1176k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. července do 30. září 2003
     Usnesení č.1177k návrhu na obeslání 32. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO)
     Usnesení č.1178o změně usnesení vlády z 8. ledna 2003 č. 22, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách
     Usnesení č.1179o Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2003 kapitoly 307 - Ministerstvo obrany
     Usnesení č.1180o ustavení komisí pro posuzování a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky staveb pozemních komunikací
     Usnesení č.1181o způsobu financování výdajů územních samosprávných celků ze státního rozpočtu v roce 2004 po nepřijetí novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
     Usnesení č.1182k návrhu na obeslání 3. zasedání stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
     Usnesení č.1183o Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2003 kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí
     Usnesení č.1184 + Pk Projektu postoupení části pohledávek zdravotních pojišťoven za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění po lhůtě splatnosti na Českou konsolidační agenturu
     Usnesení č.1186ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 02/12 Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu při zajišťování vojenské infrastruktury