Dokumenty vlády - 2003-12-17

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2003-12-17
     Záznam z jednání
     Usnesení č.1256o nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů
     Usnesení č.1257o nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb.
     Usnesení č.1258o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
     Usnesení č.1259 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 536)
     Usnesení č.1260 + Pk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 542)
     Usnesení č.1261 + Pk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 540)
     Usnesení č.1262k Hodnocení Předvstupního hospodářského programu České republiky 2003 a programů přistupujících a ostatních kandidátských států ze strany Evropské unie
     Usnesení č.1263o Koncepci dalšího rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou na období let 2003 až 2006
     Usnesení č.1264o poskytnutí dotace ke krytí ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na dolním Labi
     Usnesení č.1265o pomoci státu při odstraňování škod vzniklých katastrofální povodní v roce 2002 na majetku subjektů provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu
     Usnesení č.1266ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. listopadu do 30. listopadu 2003
     Usnesení č.1267o Analýze možnosti využití bezhotovostního platebního styku při výběru pokut v blokovém řízení
     Usnesení č.1268k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod
     Usnesení č.1269o změně usnesení vlády ze dne 24. února 2003 č. 200, k dalšímu postupu při zmírnění následků povodňových škod způsobených záplavami v letech 1997 a 2002 u zemědělských subjektů
     Usnesení č.1270 + Pke kandidátům do funkcí soudců
     Usnesení č.1271o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovení vybrané stavby
     Usnesení č.1272o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovení vybrané stavby
     Usnesení č.1273 + Pk bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků
     Usnesení č.1274o nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
     Usnesení č.1275o nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004
     Usnesení č.1276o vyslání instruktorů Policie České republiky na výcvik iráckých policistů do Jordánského hášimovského království
     Usnesení č.1277 + Po stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2003
     Usnesení č.1278o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
     Usnesení č.1279k posouzení a hodnocení studií proveditelnosti (nabídek) na pořízení komplexního systému nadzvukových letounů a souvisejících služeb pro zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky
     Usnesení č.1280o převodu finančních prostředků z ostatních programů v rozpočtové kapitole Ministerstva pro místní rozvoj na rok 2003, na program Státní pomoc při obnově území postiženého povodní v roce 2002 poskytovaná Ministerstvem pro místní rozvoj
     Usnesení č.1281o nákupu služeb strategického charakteru, které souvisí s integrací a členstvím České republiky v Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO)
     Usnesení č.1282o prodeji vybraných cenných papírů České konsolidační agentury