Dokumenty vlády - 2006-02-15

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-02-15
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.142DOC61kBk návrhu na jmenování kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropských společenství
 Usnesení č.143DOC66kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.144DOC69kBk výroční zprávě a účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2004 a výročním zprávám a účetním závěrkám zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 2004
 Příloha č.1DOC293kBPříloha č.1 k usnesení č.144
 Usnesení č.145DOC69kBk rozvoji podnikání a dopravní infrastruktury v návaznosti na silniční okruh kolem Prahy
 Usnesení č.146DOC61kBk návrhu na výstavbu státních skladových kapacit pro skladování obilovin nakoupených prostřednictvím intervenčního nákupu
 Usnesení č.147DOC79kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. ledna do 31. ledna 2006
 Usnesení č.148DOC67kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci při provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1. září 1979 a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení československo-mongolského společného podniku k provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1. září 1979
 Usnesení č.149DOC62kBo souhlasu s účastí předsedy vlády na ukončení Zimních olympijských her v Turíně ve dnech 24. až 27. února 2006
 Usnesení č.150DOC62kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Lucemburském velkovévodství a v Italské republice ve dnech 8. až 12. března 2006
 Usnesení č.151DOC63kBo souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády Finské republiky Mattiho Vanhanena v České republice dne 28. února 2006
 Usnesení č.152DOC63kBo změně usnesení vlády ze dne 19. července 2000 č. 720, k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků a o změně usnesení vlády ze dne 9. února 2000 č. 165, k Národnímu programu čistší produkce
 Usnesení č.153DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.154DOC61kBo povolení výjimky ze základních a bližších ochranných podmínek Přírodní památky Lítožnice
 Usnesení č.155DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.156DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
 Usnesení č.157DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.158DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
 Usnesení č.159DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.160DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.161DOC60kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní památky Velký Roudný
 Usnesení č.162DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.163DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.164DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.165DOC61kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.166DOC60kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
 Usnesení č.167DOC61kBo povolení výjimky ze základních a bližších ochranných podmínek Přírodní památky Královská obora
 Usnesení č.168DOC60kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory
 Usnesení č.169DOC66kBk návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
 Usnesení č.170DOC67kBk dalšímu postupu při uplatňování snížené sazby daně z přidané hodnoty a při budoucím vymezení obsahu pojmu „sociální bydlení“ pro účely aplikace snížené sazby daně
 Usnesení č.171DOC63kBo postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností Kostelecké uzeniny a.s.
 Usnesení č.172DOC63kBk žádosti o posílení výdajů kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj na Státní program rozvoje regionu Severozápad na rok 2006
 Usnesení č.173DOC62kBo souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády Ukrajiny Jurije Ivanovyče Jechanurova v České republice ve dnech 17. a 18. února 2006