Dokumenty vlády - 2006-03-29

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-03-29
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.305DOC69kBk Alternativním návrhům institucionálního modelu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 Usnesení č.306DOC69kBk návrhu na sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT - ES
 Usnesení č.307DOC64kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů
 Usnesení č.308DOC62kBk návrhu věcného záměru zákona o přepravě ropy a ropných produktů potrubním přepravním systémem a jejich skladování
 Usnesení č.309DOC65kBo nařízení vlády o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 Usnesení č.310DOC63kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006
 Usnesení č.311DOC63kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
 Usnesení č.312DOC70kBo změně postupu financování výstavby dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika
 Příloha č.1XLS227kBPříloha č.1 k usnesení č.312
 Usnesení č.313DOC65kBke zrušení vzájemné povinnosti mlčenlivosti sjednané na základě Smlouvy o společném postupu ve sporu o náhradu škody mezi Českou republikou - Ministerstvem zdravotnictví a společností Diag Human, a.s. a o zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 22. listopadu 2000 č. 1186/V a ze dne 10. prosince 2001 č. 1337/V
 Usnesení č.314DOC66kBk vyhodnocení zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání - 112 v České republice
 Usnesení č.315DOC64kBk návrhu na schválení změn Statutu Haagské konference mezinárodního práva soukromého
 Příloha č.1DOC43kBPříloha č.1 k usnesení č.315
 Usnesení č.316DOC68kBk návrhu na sjednání Druhé dodatkové úmluvy o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatkové úmluvy o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
 Usnesení č.317DOC63kBk návrhu na odvolání člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu a jmenování předsedy a členky Rady Českého telekomunikačního úřadu
 Usnesení č.318DOC65kBk Roční účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zprávě o činnosti Fondu za rok 2005
 Usnesení č.319DOC63kBk Návrhu ke zkvalitnění činnosti Výboru pro obranné plánování a odstranění duplicit mezi výbory Bezpečnostní rady státu
 Příloha č.1DOC47kBPříloha č.1 k usnesení č.319
 Usnesení č.320DOC64kBk zachování počtu systemizovaných míst v kapitole 306 - Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2006 na úrovni roku 2005
 Usnesení č.321DOC64kBo Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2006, rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury
 Usnesení č.322DOC64kBo Podmínkách pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje
 Příloha č.1DOC35kBPříloha č.1 k usnesení č.322
 Usnesení č.323DOC64kBo bezúplatném převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků
 Příloha č.1DOC43kBPříloha č.1 k usnesení č.323
 Usnesení č.324DOC63kBo souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Francouzské republice dne 6. dubna 2006
 Usnesení č.325DOC63kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Makedonie/F.Y.R.O.M. Vlada Bučkovského v České republice ve dnech 4. a 5. dubna 2006
 Usnesení č.326DOC63kBke zprávě o setkání ministra zahraničních věcí České republiky s ministrem zahraničních věcí Portugalské republiky D. Freitas do Amaralem dne 13. března 2006 v Praze
 Usnesení č.327DOC63kBo úhradě členských příspěvků mezinárodním vládním a nevládním organizacím v resortu zemědělství v letech 2006 a 2007
 Usnesení č.328DOC63kBo úhradě příspěvku Ministerstvem informatiky mezinárodní organizaci v roce 2006
 Usnesení č.329DOC64kBo odvolání a jmenování člena Rady vlády pro národnostní menšiny
 Usnesení č.330DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní památky Modřanská rokle
 Usnesení č.331DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.332DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek v Národní přírodní rezervaci Koda v Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.333DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
 Usnesení č.334DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory
 Usnesení č.335DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
 Usnesení č.336DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.337DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.338DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.339DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic
 Usnesení č.340DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.341DOC63kBk návrhu na odvolání a jmenování zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského kraje
 Usnesení č.342DOC78kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v otevřeném zadávacím řízení o veřejnou zakázku pro Armádu České republiky „Náměšť nad Oslavou - výstavba stání pro vrtulníkovou techniku - realizace“
 Usnesení č.343DOC63kBk postoupení zbývajících pohledávek České konsolidační agentury za společností MORA MORAVIA, a.s.
 Usnesení č.344DOC66kB k návrhu na poskytnutí pomoci perzekuovaným členům běloruské opozice a na podporu rozvoje občanské společnosti v Bělorusku