Dokumenty vlády - 2006-04-05

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-04-05
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.354DOC50kBo nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
 Usnesení č.355DOC50kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.356DOC50kBo nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006
 Usnesení č.357DOC53kBke Zprávě o plnění závazků vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a následných opatření v roce 2005
 Usnesení č.358DOC50kBk návrhu na zabezpečení báňské záchranné služby pro provozované podzemní stavby a objekty
 Usnesení č.359DOC52kBk Vyhodnocení prvního funkčního období zástupce České republiky ve správní radě College of Europe a o jmenování zástupce České republiky do této správní rady pro druhé funkční období
 Usnesení č.360DOC48kBke Zprávě o stavu lidských práv v České republice v roce 2005
 Usnesení č.361DOC48kBk Analýze možnosti a dopadů zavedení oprávnění příslušných orgánů za zákonem stanovených podmínek rušit a vypínat sítě elektronických komunikací
 Usnesení č.362DOC50kBk Informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2005
 Usnesení č.363DOC50kBk účasti státního rozpočtu České republiky na financování programu reprodukce majetku č. 207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky
 Příloha č.1TIF619kBPříloha č.1 k usnesení č.363
 Usnesení č.364DOC48kBk Informaci o schvalování předložených investičních záměrů podnikatelské sféry a obcí a uplatňování programu Natura 2000
 Usnesení č.365DOC50kBke státní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Turecké republice ve dnech 18. až 20. dubna 2006
 Usnesení č.366DOC51kBk návrhu na vyslání delegace České republiky věcí, vedené ministrem zahraničních věcí, na neformální zasedání ministrů zahraničních věcí států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO), které se uskuteční ve dnech 27. a 28. dubna 2006 v Sofii
 Usnesení č.367DOC50kBo úhradě vkladů a příspěvků Ministerstvem vnitra mezinárodním organizacím v roce 2006
 Usnesení č.368DOC51kBo nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 268/2005 Sb., kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2006 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát, ve znění nařízení vlády č. 29/2006 Sb.
 Usnesení č.369DOC51kBk návrhu na změnu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006
 Usnesení č.370DOC55kBk Informaci k opatřením na podporu dobrovolných hasičů
 Usnesení č.371DOC51kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.372DOC51kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 28/2006 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let
 Usnesení č.373DOC52kBo programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou
 Usnesení č.374DOC53kBo zefektivnění systému předávání zboží zabaveného Českou obchodní inspekcí a určeného pro humanitární pomoc
 Usnesení č.375DOC52kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.
 Usnesení č.376DOC58kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
 Usnesení č.377DOC54kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006
 Usnesení č.378DOC31kBk Informaci k problematice pracovní pohotovosti na pracovišti ve vztahu k dopadům rozsudků Evropského soudního dvora ve věci SIMAP, Norbert Jaeger a Dellas
 Usnesení č.379DOC37kBo Přehledu objektů navrhovaných k určení za objekty důležité pro obranu státu
 Usnesení č.380DOC50kBo prodloužení vyhlášeného nouzového stavu