Dokumenty vlády - 2006-04-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-04-12
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.381DOC64kBke Generálnímu plánu rozvoje dopravní infrastruktury
 Usnesení č.382DOC63kBke Strategii podpory dopravní obsluhy území
 Usnesení č.383DOC70kBke Zprávě o plnění programů prevence před povodněmi
 Usnesení č.384DOC64kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
 Usnesení č.385DOC66kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod
 Usnesení č.386DOC69kBke Zprávě o vývoji Programu pro podporu výroby biopaliv podle usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1307 a návrh dalšího postupu
 Usnesení č.387DOC70kBke Zprávě o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2005
 Usnesení č.388DOC65kBke Zprávě o zajištění činnosti a vybavení Celostátní radiační monitorovací sítě
 Usnesení č.389DOC73kBo Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2005, včetně priorit na rok 2006
 Usnesení č.390DOC64kBo postupu vlády při vnitrostátním schvalování smluv uzavíraných podle článků 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii
 Usnesení č.391DOC68kBk Pravidlům pro vysílání občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací (financování)
 Příloha č.1DOC90kBPříloha č.1 k usnesení č.391
 Usnesení č.392DOC63kBke Koncepci rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 - 2013
 Usnesení č.393DOC64kBo Zásadách dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025
 Příloha č.1DOC47kBPříloha č.1 k usnesení č.393
 Usnesení č.394DOC70kBk návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech
 Usnesení č.395DOC68kBk návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 Usnesení č.396DOC64kBke vstupu České republiky do Evropské jižní observatoře (ESO)
 Usnesení č.397DOC71kBk pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Parlamentního shromáždění OBSE a jmenovitě Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE a dalších příslušných mezinárodních organizací a institucí, které vyjádří zájem o vyslání pozorovatelů voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2. a 3. června 2006
 Usnesení č.398DOC62kBk Informaci o průběhu a výsledcích korespondenčního hlasování o návrzích rozhodnutí Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) spolu s návrhy na další postup
 Usnesení č.399DOC64kBo souhlasu s uskutečněním návštěvy ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických a v Kanadě ve dnech 19. - 24. dubna 2006
 Usnesení č.400DOC64kBo prodeji majetkového podílu České konsolidační agentury ve společnosti CONSUS INVESTIČNÍ FOND a.s. v likvidaci
 Usnesení č.401DOC67kBk úpravám dokumentace programu reprodukce majetku 214 210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny hasičského záchranného sboru
 Usnesení č.402DOC63kBo změně usnesení vlády ze dne 23. března 2005 č. 349, k bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a Vojenský vlečkový úřad do vlastnictví územních samosprávných celků
 Usnesení č.403DOC61kBk návrhům na jmenování profesorů
 Usnesení č.404DOC61kBk Záznamu ze zasedání 59. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky
 Usnesení č.405DOC66kBo složení hodnotící komise pro posuzování a hodnocení nabídek u veřejných zakázek na výběr dodavatele investičních akcí Výstavba NDS 10, Zpracování matečních louhů, Výroba síranu hlinitého -2. stavba a o souhlasu s realizací investičních akcí Sanační vrty - 2. etapa a Konečné řešení odkaliště Stráž pod Ralskem vlastními silami státního podniku DIAMO
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.405
 Usnesení č.406DOC62kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních parků a chráněných krajinných oblastí v České republice
 Usnesení č.407DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
 Usnesení č.408DOC62kB o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.409DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Boubín v Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.410DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
 Usnesení č.411DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
 Usnesení č.412DOC62kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko - teplické skály v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.413DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít
 Usnesení č.414DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
 Usnesení č.415DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.416DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.417DOC62kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.418DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.419DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč
 Usnesení č.420DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.421DOC66kBke Zprávě o zajištění přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje
 Usnesení č.422DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.423DOC64kBo souhlasu s účastí místopředsedy vlády pro ekonomiku na konferenci „Europe begins at home“ v rakouském Sankt Pöltenu ve dnech 18. - 19. dubna 2006
 Usnesení č.424DOC62kBk návrhu kandidáta na funkci ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
 Usnesení č.425DOC71kBo projektu Vyhodnocení jarní povodně 2006 na území České republiky