Dokumenty vlády - 2006-04-19

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-04-19
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.426DOC61kBo státním závěrečném účtu České republiky za rok 2005
 Usnesení č.427DOC49kBo nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
 Usnesení č.428DOC49kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb.
 Usnesení č.429DOC50kBk návrhu zastupitelstva Olomouckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1272)
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.429
 Usnesení č.430DOC54kBk Příčinám pomalého čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a doporučení k urychlení čerpání
 Usnesení č.431DOC54kBke Zprávě o realizaci pilotního projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v roce 2005
 Příloha č.1DOC51kBPříloha č.1 k usnesení č.431
 Usnesení č.432DOC54kBk návrhu způsobu prodeje podílu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.
 Příloha č.1DOC38kBPříloha č.1 k usnesení č.432
 Příloha č.2DOC30kBPříloha č.2 k usnesení č.432
 Příloha č.3DOC43kBPříloha č.3 k usnesení č.432
 Usnesení č.433DOC56kBo poskytnutí příspěvků pro krytí mimořádných výdajů obcí s rozšířenou působností a správních úřadů při přípravě vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji
 Příloha č.1TIF343kBPříloha č.1 k usnesení č.433
 Usnesení č.434DOC48kBke zkvalitnění činnosti Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky a o změně statutu tohoto Výboru
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.434
 Usnesení č.435DOC56kBo jmenování členů Rady vlády České republiky pro lidská práva a jejich stálých zástupců a o změně statutu této Rady
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.435
 Usnesení č.436DOC49kBo zrušení pověření řízení Drážní inspekce a o jmenování generálního inspektora Drážní inspekce
 Usnesení č.437DOC57kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. března do 31. března 2006
 Usnesení č.438DOC51kBke Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2005 (ve srovnání s rokem 2004)
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.438
 Usnesení č.439DOC51kBo Souhrnném vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje, ukončených v roce 2004
 Usnesení č.440DOC53kBk návrhu na přístup k Druhému protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu
 Usnesení č.441DOC49kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Republice Chorvatsko ve dnech 23. a 24. dubna 2006
 Usnesení č.442DOC50kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Moldavské republiky Vasile Tarleva v České republice ve dnech 20. a 21. dubna 2006
 Usnesení č.443DOC50kBo poskytnutí peněžních darů krajanským spolkům a společnostem přátel České republiky v zahraničí v roce 2006
 Usnesení č.444DOC51kBo převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra do vlastnictví územních samosprávných celků
 Příloha č.1TIF281kBPříloha č.1 k usnesení č.444
 Usnesení č.445DOC52kBo změně usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1010, o dalších bezúplatných převodech vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností a jiných majetkových změnách a konečných dislokacích s nimi souvisejících
 Příloha č.1DOC38kBPříloha č.1 k usnesení č.445
 Usnesení č.446DOC59kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na vybranou akci v otevřeném řízení
 Usnesení č.447DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory
 Příloha č.1TIF331kBPříloha č.1 k usnesení č.447
 Usnesení č.448DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.449DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
 Usnesení č.450DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.451DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.452DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
 Usnesení č.453DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.454DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.455DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy
 Usnesení č.456DOC51kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
 Usnesení č.457DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Týřov
 Usnesení č.458DOC47kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.459DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.460DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.461DOC48kBo povolení výjimky základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.462DOC67kBo obeslání 2. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech
 Příloha č.1DOC38kBPříloha č.1 k usnesení č.462
 Usnesení č.463DOC53kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří, Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko a ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací a přírodních rezervací na území vybraných krajů za účelem aplikace biocidů k omezení výskytu komárů v územích postižených záplavami
 Usnesení č.464DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy
 Usnesení č.465DOC30kBk projednání návrhu na jmenování ředitele Národního bezpečnostního úřadu ve výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky