Dokumenty vlády - 2006-04-26

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-04-26
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.466DOC64kBk Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2006
 Usnesení č.467DOC64kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/19 Správa daně z přidané hodnoty
 Usnesení č.468DOC66kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/25 Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky při likvidaci státních podniků
 Usnesení č.469DOC63kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/24 Finanční prostředky poskytnuté na odstraňování povodňových škod z roku 2002 v dopravní infrastruktuře
 Usnesení č.470DOC63kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/17 Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností
 Usnesení č.471DOC70kBke Zprávě o plnění opatření stanovených v Harmonogramu dalšího postupu se stanovením odpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů při zabezpečování zjišťování, předávání, vyhodnocování a využívání údajů o radiační, chemické a biologické situaci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, při řešení krizových situací spojených s teroristickými útoky a pro řešení mimořádných událostí v zahraničí
 Příloha č.1DOC53kBPříloha č.1 k usnesení č.471
 Usnesení č.472DOC64kBke Zprávě o cenové kontrole za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
 Usnesení č.473DOC69kBke Zprávě o stavu romských komunit za rok 2005 a Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2005
 Usnesení č.474DOC65kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o vypořádání závazku Irácké republiky vůči České republice
 Usnesení č.475DOC68kBk návrhu na přístup České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
 Usnesení č.476DOC64kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí v Jemenské republice ve dnech 29. dubna - 1. května 2006
 Usnesení č.477DOC64kBo úhradě členského příspěvku České republiky v mezinárodní organizaci daňových správ IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)
 Usnesení č.478DOC61kBke kandidátům do funkcí soudců
 Příloha č.1DOC30kBPříloha č.1 k usnesení č.478
 Usnesení č.479DOC64kBk návrhu na ustavení vládní koordinační skupiny pro město Terezín v souladu s usnesením vlády ze dne 8. února 2006 č. 129, ke zprávě o plnění usnesení vlády ze dne 4. června 2003 č. 565, o finančním řešení havarijního stavu města Terezín
 Příloha č.1DOC24kBPříloha č.1 k usnesení č.479
 Usnesení č.480DOC80kBo rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 217)
 Příloha č.1DOC188kBPříloha č.1 k usnesení č.480
 Usnesení č.481DOC66kBk Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2006 rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra
 Usnesení č.482DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.483DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Mionší, Mazák, Kněhyně - Čertův mlýn, Razula, Salajka, Radhošť v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Národní přírodní rezervace Praděd, Rejvíz, Šerák - Keprník, Rašeliniště Skřítek v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a Národní přírodní rezervace Polanecká niva v Chráněné krajinné oblasti Poodří
 Usnesení č.484DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní památky Váté písky
 Usnesení č.485DOC63kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
 Usnesení č.486DOC62kBk Informaci o poskytnutých předsunutých platbách na zvláštní účet všeobecného zdravotního pojištění v 1. pololetí 2006
 Usnesení č.487DOC62kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.488DOC66kBo zvýšení rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2006 o prostředky na dotaci pro krytí nákladů na uspořádání XIV. všesokolského sletu
 Usnesení č.489DOC62kBo zrušení pověření řízením Národního bezpečnostního úřadu a o jmenování ředitele Národního bezpečnostního úřadu
 Usnesení č.490DOC62kBo vyžádání informace od nejvyšší státní zástupkyně