Dokumenty vlády - 2006-05-10

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-05-10
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Dodatek č.3
     Záznam z jednání
 Usnesení č.491DOC54kBk návrhu na sjednání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé
 Usnesení č.492DOC48kBo návrhu na nominaci zástupců České republiky do Výboru regionů
 Usnesení č.493DOC48kBk Informaci o průběhu jednání o finanční perspektivě Evropské unie v 1. čtvrtletí 2006
 Usnesení č.494DOC56kBk evropským zdrojům v letech 2007 až 2013
 Usnesení č.495DOC49kBo posílení finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti v roce 2006
 Usnesení č.496DOC56kBk financování protipovodňových opatření zajišťovaných Ministerstvem zemědělství
 Usnesení č.497DOC51kBk použití výnosu z prodeje privatizovaného majetku Ministerstva financí pro převod na Státní fond dopravní infrastruktury
 Usnesení č.498DOC54kBke Koncepci zahlazování následků hornické činnosti v podniku DIAMO, státní podnik, a v podniku Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 Usnesení č.499DOC49kBo Národním strategickém plánu rozvoje venkova České republiky na období let 2007 až 2013
 Usnesení č.500DOC54kBo Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010
 Příloha č.1TIF525kBPříloha č.1 k usnesení č.500
 Usnesení č.501DOC49kBk návrhu zdravotně pojistného plánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na rok 2006
 Příloha č.1TIF349kBPříloha č.1 k usnesení č.501
 Usnesení č.502DOC51kBk návrhu podílu výdajů na výzkum a vývoj z veřejných prostředků do roku 2010 na hrubém domácím produktu v běžných cenách
 Příloha č.1DOC34kBPříloha č.1 k usnesení č.502
 Usnesení č.503DOC52kBk Resortnímu programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007 až 2013
 Usnesení č.504DOC53kBke Zprávě o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 1. čtvrtletí 2006
 Příloha č.1TIF21kBPříloha č.1 k usnesení č.504
 Příloha č.2TIF218kBPříloha č.2 k usnesení č.504
 Usnesení č.505DOC50kBke Zprávě o připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis
 Usnesení č.506DOC47kBke Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2005
 Usnesení č.507DOC57kBk Hodnotící zprávě o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hlavního města Prahy v letech 2004 a 2005
 Usnesení č.508DOC57kBke Zprávě o postupu naplňování Strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb
 Usnesení č.509DOC51kBk Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2005
 Příloha č.1TIF372kBPříloha č.1 k usnesení č.509
 Usnesení č.510DOC50kBk zabezpečení přípravných prací pro realizaci ochranné vodní nádrže Nové Heřminovy v kombinaci s opatřeními v krajině povodí horního toku řeky Opavy
 Usnesení č.511DOC47kBo Statutu Státního zemědělského intervenčního fondu
 Příloha č.1DOC82kBPříloha č.1 k usnesení č.511
 Usnesení č.512DOC52kBo Zásadách pro zřizování záložních krizových pracovišť
 Usnesení č.513DOC49kBk Informaci o stavu realizace reformy ozbrojených sil České republiky
 Usnesení č.514DOC47kBk Akčnímu plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2005 a 2006 - vyhodnocení realizace za rok 2005
 Usnesení č.515DOC51kBk naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa, v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a léta následující
 Usnesení č.516DOC51kBk návrhu na obeslání vrcholné schůzky hlav států a předsedů vlád států Evropské unie a Latinské Ameriky a Karibské oblasti ve Vídni ve dnech 11. až 13. května 2006
 Usnesení č.517DOC57kBo obeslání 90. zasedání Rady ministrů Evropské konference ministrů dopravy
 Usnesení č.518DOC49kBk účasti prezidenta republiky na 13. setkání středoevropských prezidentů ve Varně ve dnech 18. až 20. května 2006
 Usnesení č.519DOC25kBo obeslání 95. zasedání Mezinárodní konference práce
 Příloha č.1DOC77kBPříloha č.1 k usnesení č.519
 Usnesení č.520DOC49kBk pracovní návštěvě předsedy vlády v Lotyšské republice dne 5. května 2006
 Usnesení č.521DOC49kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí s delegací ve Spojených státech amerických ve dnech 15. a 16. května 2006
 Usnesení č.522DOC49kBk návrhu na účast ministra zahraničních věcí na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v Rakouské republice, Klosterneuburgu, ve dnech 27. a 28. května 2006
 Usnesení č.523DOC49kBk uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Eduarda Kukana v České republice dne 9. května 2006
 Usnesení č.524DOC50kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Království Saúdské Arábie Jeho Výsosti Prince Saúda Al Faisala bin Abdu´l-Azíze Al Saúda v České republice dne 11. května 2006
 Usnesení č.525DOC50kBo převodu některého majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit příspěvková organizace Správa vojenského bytového fondu Praha do vlastnictví místně příslušného územního samosprávného celku (13. celek)
 Příloha č.1TIF216kBPříloha č.1 k usnesení č.525
 Usnesení č.526DOC49kBo vyjádření vlády k žádosti obce Dobřichovice o stanovení městem
 Usnesení č.527DOC49kBo změně užití finančních prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2005, kapitoly Ministerstva dopravy, převedených do rezervního fondu ústředního orgánu Ministerstva dopravy
 Usnesení č.528DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.529DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.530DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory
 Usnesení č.531DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.532DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály
 Usnesení č.533DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.534DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.535DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Podyjí
 Usnesení č.536DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.537DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Kokořínský důl
 Usnesení č.538DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.539DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní památky Váté písky
 Usnesení č.540DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.541DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.542DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.543DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.544DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Soos
 Usnesení č.545DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně
 Usnesení č.546DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.547DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.548DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek některých zvláště chráněných území
 Usnesení č.549DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.550DOC106kBk návrhu na schválení investiční smlouvy se společností Hyundai Motor Company a k zabezpečení podmínek pro výstavbu a provoz automobilového závodu Hyundai, závodů subdodavatelů na území severní a střední Moravy a investiční přípravy území strategických průmyslových zón v České republice
 Příloha č.1TIF47kBPříloha č.1 k usnesení č.550
 Příloha č.2TIF55kBPříloha č.2 k usnesení č.550
 Příloha č.3TIF28kBPříloha č.3 k usnesení č.550
 Příloha č.4TIF36kBPříloha č.4 k usnesení č.550
 Příloha č.5TIF16kBPříloha č.5 k usnesení č.550
 Příloha č.6TIF32kBPříloha č.6 k usnesení č.550
 Příloha č.7TIF18kBPříloha č.7 k usnesení č.550
 Příloha č.8TIF33kBPříloha č.8 k usnesení č.550
 Příloha č.9TIF33kBPříloha č.9 k usnesení č.550
 Příloha č.10TIF10kBPříloha č.10 k usnesení č.550
 Příloha č.11TIF34kBPříloha č.11 k usnesení č.550
 Usnesení č.551DOC53kBo jmenování členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
 Usnesení č.552DOC49kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002, ve znění nařízení vlády č. 234/2005 Sb.
 Usnesení č.553DOC49kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 395/2002 Sb., o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení
 Usnesení č.554DOC50kBk návrhu na sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
 Usnesení č.555DOC48kBo odvolání členů představenstva České konsolidační agentury