Dokumenty vlády - 2006-05-24

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-05-24
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.600DOC49kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 120/2005 Sb.
 Usnesení č.601DOC49kBo nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek
 Usnesení č.602DOC49kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
 Usnesení č.603DOC51kBk finančním tokům Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v České republice pro období let 2007 až 2013 a jejich institucionálnímu zabezpečení
 Usnesení č.604DOC75kBo Strategii obnovy území postiženého mimořádnými záplavami na jaře 2006 a ke zlepšení podpory operativního řízení ochrany před povodněmi
 Usnesení č.605DOC52kBk návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2007 s výhledem na léta 2008 a 2009
 Usnesení č.606DOC52kBo změně dokumentace programu Ministerstva dopravy č. 227 210 Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů
 Příloha č.1TIF248kBPříloha č.1 k usnesení č.606
 Usnesení č.607DOC64kBo zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe
 Usnesení č.608DOC52kBo poskytnutí mimořádného příspěvku Mezinárodní agentuře pro atomovou energii k finančnímu zajištění navrácení vyhořelého vysoce obohaceného jaderného paliva využívaného ve výzkumných reaktorech do státu výrobce
 Usnesení č.609DOC51kBk návrhu na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
 Usnesení č.610DOC49kBk návrhu na podpis Úmluvy Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku
 Usnesení č.611DOC83kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. dubna do 30. dubna 2006
 Usnesení č.612DOC48kBk personálnímu zajištění správních úřadů v souvislosti s přípravou a výkonem funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 Usnesení č.613DOC47kBke Zprávě o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2005
 Usnesení č.614DOC48kBo Stanovách Akademie věd České republiky
 Příloha č.1TIF1157kBPříloha č.1 k usnesení č.614
 Usnesení č.615DOC52kBke stavu přípravy projektu vzdušného radiolokačního prostředku pozemního průzkumu Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
 Usnesení č.616DOC49kBk Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006
 Usnesení č.617DOC49kBk Informaci o úpravě programu reprodukce majetku č. 307 210 Modernizace mechanizovaného vojska
 Příloha č.1TIF249kBPříloha č.1 k usnesení č.617
 Usnesení č.618DOC49kBo převodu kapitálového vkladu České republiky v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj
 Usnesení č.619DOC50kBo poskytnutí příspěvků mezinárodním organizacím v roce 2006
 Usnesení č.620DOC48kBo úhradě příspěvků Ministerstvem pro místní rozvoj mezinárodním organizacím v roce 2006
 Usnesení č.621DOC50kBo prodeji majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti ZVVZ a.s.
 Usnesení č.622DOC63kBo majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 Příloha č.1TIF316kBPříloha č.1 k usnesení č.622
 Usnesení č.623DOC49kBo převodu některého majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit příspěvková organizace Správa vojenského bytového fondu Praha a Ministerstvo obrany, do vlastnictví místně příslušných samosprávných celků (14. celek)
 Příloha č.1TIF341kBPříloha č.1 k usnesení č.623
 Usnesení č.624DOC54kBo bezúplatném převodu nepotřebného majetku státu, s nímž je příslušný hospodařit podnik DIAMO, státní podnik, a podnik Palivový kombinát Ústí, státní podnik
 Příloha č.1TIF53kBPříloha č.1 k usnesení č.624
 Příloha č.2TIF56kBPříloha č.2 k usnesení č.624
 Příloha č.3TIF54kBPříloha č.3 k usnesení č.624
 Usnesení č.625DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
 Usnesení č.626DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.627DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory
 Usnesení č.628DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.629DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály
 Usnesení č.630DOC47kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
 Usnesení č.631DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn
 Usnesení č.632DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Broumovské stěny
 Usnesení č.633DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn
 Usnesení č.634DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Chráněné krajinné oblasti České středohoří a Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.635DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.636DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.637DOC53kBo uvolnění čtvrté tranše finančních prostředků na účast státu na nákladech revitalizace krajiny narušené těžební činností státních hnědouhelných podniků ve vymezeném území Ústeckého kraje a Karlovarského kraje
 Usnesení č.638DOC52kBk posílení úhrady ztráty dopravce z provozu veřejné drážní osobní dopravy a úhrady řízení provozu
 Usnesení č.639DOC50kBk zavedení mezivládního režimu k posílení konkurenčního prostředí na Evropském trhu s obrannými zařízeními v České republice
 Usnesení č.640DOC48kBo použití finančních prostředků Pozemkového fondu České republiky v rozpočtové kapitole Ministerstva zemědělství na podporu pozemkových úprav v roce 2006
 Usnesení č.641DOC51kBo prodeji majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti IPB REAL INVESTMENT, a.s.
 Usnesení č.642DOC54kBke způsobu stabilizace a finanční motivace zaměstnanců ve státní správě v souvislosti s přípravou a výkonem funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 Usnesení č.643DOC60kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení výběru financující banky na poskytnutí státem negarantovaného úvěru pro státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
 Usnesení č.644DOC51kBk pilotnímu projektu Partnerství veřejného a soukromého sektoru - projekt Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 Usnesení č.645DOC49kBo majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 Příloha č.1TIF40kBPříloha č.1 k usnesení č.645
 Usnesení č.646DOC49kBk použití ostatních prostředků rezervního fondu do oblasti prostředků určených na financování programů v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2006
 Usnesení č.647DOC48kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.648DOC69kBk řešení krizové situace v oblasti řízení ve věcech důchodového pojištění a k zajištění realizace pozměňovacího návrhu k tzv. doprovodnému zákonu k zákonu o úrazovém pojištění (úprava vdovských důchodů)