Dokumenty vlády - 2006-05-31

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-05-31
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.649DOC67kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.650DOC69kBk Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2007 a střednědobému výhledu jeho financování na léta 2008 a 2009
 Usnesení č.651DOC73kBk Zajištění splnění úkolů Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 týkajících se rehabilitace osob se zdravotním postižením
 Usnesení č.652DOC72kBk Informaci o stavu českého vězeňství k 1. lednu 2006 a k navýšení výdajů schváleného rozpočtu kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti - část vězeňství na rok 2006
 Usnesení č.653DOC78kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na dodavatele stavby UPOL - Přírodovědecká fakulta - ENVELOPA
 Usnesení č.654DOC66kBke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005
 Usnesení č.655DOC68kBk Závěrečné zprávě o splnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, včetně zprávy o plnění opatření v roce 2005
 Usnesení č.656DOC65kBk zabezpečení finančních prostředků na národní doplňkové platby k přímým platbám pro rok 2006
 Usnesení č.657DOC67kBk Východiskům pro zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů
 Usnesení č.658DOC70kBk návrhu na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 Usnesení č.659DOC75kBk návrhu na sjednání Mnohostranné dohody mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím a jeho členskými státy, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru
 Usnesení č.660DOC71kBk návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
 Usnesení č.661DOC70kBo příspěvcích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho přímo řízených organizací spojených s členstvím v mezinárodních organizacích a s účastí v mezinárodních projektech
 Usnesení č.662DOC74kBo rozhodnutí o privatizaci podle §10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 219)
 Příloha č.1TIF844kBPříloha č.1 k usnesení č.662
 Usnesení č.663DOC64kBke kandidátům do funkcí soudců
 Příloha č.1DOC37kBPříloha č.1 k usnesení č.663
 Usnesení č.664DOC75kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku v otevřeném řízení na akci Obnova letového systému ověřování leteckých pozemních zařízení
 Usnesení č.665DOC74kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o stavbu pozemní komunikace v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.666DOC71kBk návrhu modernizace a přestavby Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole v rámci programu reprodukce majetku řešícího rozvoj a obnovu materiálně technické základny fakultních nemocnic
 Usnesení č.667DOC68kBo změně usnesení vlády ze dne 15. června 2005 č. 777, ke Zprávě o přípravě Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice a k návrhu účasti státu
 Usnesení č.668DOC69kBo Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 338 - Ministerstvo informatiky v roce 2006
 Usnesení č.669DOC64kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.670DOC69kBo finančním řešení zmírnění škod způsobených povodněmi v jarních měsících roku 2006
 Usnesení č.671DOC69kBk Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 - Ministerstvo kultury na rok 2006
 Usnesení č.672DOC67kBo změně usnesení vlády ze dne 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje
 Usnesení č.673DOC69kBo převodu finančních prostředků v rámci kapitoly 334 - Ministerstvo kultury a v rámci programu 234 110 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení z podprogramu 234 118 - Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní v roce 2002 do podprogramu 234 112 - Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení v roce 2006 až 2008
 Příloha č.1DOC76kBPříloha č.1 k usnesení č.673
 Usnesení č.674DOC74kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v otevřeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku Oprava trasy C kolektoru Václavské náměstí
 Usnesení č.675DOC67kBo návrhu na zřízení Rady vlády pro družstevnictví a ke Zprávě o českém družstevnictví
 Příloha č.1DOC54kBPříloha č.1 k usnesení č.675
 Usnesení č.676DOC72kBo Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013
 Příloha č.1DOC166kBPříloha č.1 k usnesení č.676
 Usnesení č.677DOC69kBkterým se mění usnesení vlády ze dne 24. května 2006 č. 642, ke způsobu stabilizace a finanční motivace zaměstnanců ve státní správě v souvislosti s přípravou a výkonem funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 Usnesení č.678DOC68kBk analytické zprávě Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky