Dokumenty vlády - 2006-06-07

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-06-07
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.680DOC62kBk Vyhodnocení institucionálního zajištění členství České republiky v Evropské unii a koordinace procesu rozhodování v období od 1. května 2005 do 30. dubna 2006
 Příloha č.1TIF402kBPříloha č.1 k usnesení č.680
 Příloha č.2TIF123kBPříloha č.2 k usnesení č.680
 Příloha č.3TIF329kBPříloha č.3 k usnesení č.680
 Usnesení č.681DOC50kBo Statutu zmocněnce vlády pro evropský výzkum
 Příloha č.1DOC36kBPříloha č.1 k usnesení č.681
 Usnesení č.682DOC53kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.683DOC52kBo nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch nejchudších osob
 Usnesení č.684DOC59kBk návrhu Národního strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007 až 2013
 Usnesení č.685DOC58kBk evidenci nedoplatků veřejných rozpočtů
 Usnesení č.686DOC65kBk zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2007 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2009
 Příloha č.1TIF35kBPříloha č.1 k usnesení č.686
 Usnesení č.687DOC59kBo prodloužení přechodného období pro vybrané územní samosprávné celky při užívání prostor v administrativních objektech po bývalých okresních úřadech
 Příloha č.1TIF58kBPříloha č.1 k usnesení č.687
 Usnesení č.688DOC53kBo změně účelu dotace Státního fondu dopravní infrastruktury
 Usnesení č.689DOC57kBke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005
 Usnesení č.690DOC54kBo Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007
 Příloha č.1TIF241kBPříloha č.1 k usnesení č.690
 Usnesení č.691DOC52kBke Zprávě o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství, aktualizované ke dni 31. března 2006
 Usnesení č.692DOC56kBk dalšímu využití Portálu veřejné správy při zjišťování údajů z území
 Usnesení č.693DOC56kBk zavedení systému certifikací v oblasti primární protidrogové prevence
 Příloha č.1TIF49kBPříloha č.1 k usnesení č.693
 Usnesení č.694DOC52kBo systemizaci bezpečnostních sborů resortu Ministerstva vnitra na rok 2007
 Usnesení č.695DOC53kBo 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2006
 Usnesení č.696DOC54kBk zapojení České republiky do Iniciativy na multilaterální oddlužení rozvojových států v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj
 Usnesení č.697DOC53kBk aktualizaci Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
 Usnesení č.698DOC51kBo úhradě příspěvku Ministerstvem dopravy Světové silniční asociaci v roce 2006 a v dalších letech
 Usnesení č.699DOC58kBo obeslání 58. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise
 Příloha č.1DOC30kBPříloha č.1 k usnesení č.699
 Usnesení č.700DOC52kBk návrhu na účast delegace České republiky, vedené prezidentem republiky, na zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. června 2006 v Bruselu
 Usnesení č.701DOC53kBo změně příslušnosti hospodaření s majetkem státu
 Usnesení č.702DOC62kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v otevřeném zadávacím řízení o vybranou veřejnou zakázku
 Usnesení č.703DOC51kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Křivé jezero a Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
 Usnesení č.704DOC51kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Štěpánovský potok
 Usnesení č.705DOC51kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví
 Usnesení č.706DOC52kBo povolení výjimky ze základních podmínek Národní přírodní památky Valašské muzeum v přírodě
 Usnesení č.707DOC51kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Hruboskalsko
 Usnesení č.708DOC51kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův mlýn
 Usnesení č.709DOC51kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.710DOC51kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žehuňská obora a Žehuňský rybník
 Usnesení č.711DOC51kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory
 Usnesení č.712DOC51kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.713DOC51kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.714DOC51kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem a Národní přírodní rezervace Porážky
 Usnesení č.715DOC51kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.716DOC54kBk dokumentaci Programu péče o národní kulturní poklad
 Příloha č.1DOC39kBPříloha č.1 k usnesení č.716
 Usnesení č.717DOC53kBo zajištění finančních prostředků na přípravu a realizaci výstavby nového objektu Národní knihovny České republiky a rekonstrukci Národního muzea v letech 2006 až 2011
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.717
 Usnesení č.718DOC57kBk návrhu na schválení úvěrové smlouvy mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou na financování programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
 Usnesení č.719DOC54kBk aktualizované dokumentaci programu Ministerstva spravedlnosti č. 236 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny regionálních složek justice
 Příloha č.1TIF29kBPříloha č.1 k usnesení č.719
 Příloha č.2TIF61kBPříloha č.2 k usnesení č.719
 Příloha č.3TIF70kBPříloha č.3 k usnesení č.719