Dokumenty vlády - 2006-08-16

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-08-16
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.944DOC72kBke Zprávě o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2006
 Příloha č.1DOC85kBPříloha č.1 k usnesení č.944
 Příloha č.2DOC84kBPříloha č.2 k usnesení č.944
 Příloha č.3DOC81kBPříloha č.3 k usnesení č.944
 Příloha č.4DOC83kBPříloha č.4 k usnesení č.944
 Příloha č.5DOC117kBPříloha č.5 k usnesení č.944
 Usnesení č.945DOC68kBo nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007 až 2011
 Usnesení č.946DOC69kBo nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Bosny a Hercegoviny a Makedonie/FYROM
 Usnesení č.947DOC69kBo nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
 Usnesení č.948DOC69kBk Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013
 Usnesení č.949DOC73kBk Národnímu plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na období 2006 - 2008
 Příloha č.1DOC113kBPříloha č.1 k usnesení č.949
 Usnesení č.950DOC68kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/38 - Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na pořizování dlouhodobého majetku v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
 Usnesení č.951DOC70kBo přístupu České republiky k Doporučení Evropské komise o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků
 Usnesení č.952DOC69kBk dokumentaci programu Ministerstva dopravy č. 227 140 Program opravy silnic I. třídy a dálnic
 Příloha č.1XLS131kBPříloha č.1 k usnesení č.952
 Usnesení č.953DOC69kBo odvolání člena Správní rady Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, na základě jeho rezignace a jmenování člena Správní rady Hutnické zaměstnanecké pojišťovny a Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny
 Usnesení č.954DOC67kBo vázání finančních prostředků kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy a kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí na financování programů/projektů SF/FS v roce 2006
 Příloha č.1XLS24kBPříloha č.1 k usnesení č.954
 Příloha č.2XLS23kBPříloha č.2 k usnesení č.954
 Usnesení č.955DOC71kBo změně usnesení vlády ze dne 29. března 2006 č. 316, k návrhu na sjednání Druhé dodatkové úmluvy o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatkové úmluvy o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
 Usnesení č.956DOC71kBk návrhu na obeslání třetího výročního zasedání Globálního fondu pro životní prostředí
 Usnesení č.957DOC67kBk setkání prezidentů zemí Visegrádské skupiny v Lánech ve dnech 15. a 16. září 2006
 Usnesení č.958DOC67kBo rozhodnutí o privatizaci podle §10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 220)
 Příloha č.1DOC1020kBPříloha č.1 k usnesení č.958
 Usnesení č.959DOC77kBo majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraných objektů na území města Karviná
 Příloha č.1TIF34kBPříloha č.1 k usnesení č.959
 Usnesení č.960DOC74kBo dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 Příloha č.1TIF51kBPříloha č.1 k usnesení č.960
 Usnesení č.961DOC69kBk návrhu na převod letiště Sazená z Ministerstva obrany na Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho vklad do Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s.
 Příloha č.1DOC86kBPříloha č.1 k usnesení č.961
 Usnesení č.962DOC73kBo bezúplatnému převodu majetku ve vlastnictví České republiky
 Usnesení č.963DOC72kBo ustavení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.
 Usnesení č.964DOC76kBo ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o stavby pozemních komunikací v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.965DOC73kBo ustavení hodnotící komise na veřejnou zakázku Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hlavním městě Praze (Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy - světelná signalizační zařízení, oblastní dopravní řídící ústředny, koordinační kabely)
 Usnesení č.966DOC68kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Pálava, Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska
 Usnesení č.967DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertoryje
 Usnesení č.968DOC66kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka
 Usnesení č.969DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les
 Usnesení č.970DOC93kBk přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2007 a střednědobého výhledu na léta 2008 a 2009
 Usnesení č.971DOC69kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů
 Usnesení č.972DOC69kBke Zprávě o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden až červen 2006
 Usnesení č.973DOC72kBo výběru části majetku státu, se kterým je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republiky, vhodného k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 Příloha č.1XLS147kBPříloha č.1 k usnesení č.973
 Usnesení č.974DOC78kBo změně usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1007, o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 Příloha č.1TIF46kBPříloha č.1 k usnesení č.974
 Usnesení č.975DOC78kBk ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení na dodavatele stavby projektu CCI 2005/CZ/16/C/PE/006 „Labe - Loučná“ (Odkanalizování a čištění odpadních vod, regulace přívalových vod a rekonstrukce sběračů)
 Usnesení č.976DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
 Usnesení č.977DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.978DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.979DOC69kBk návrhu na sjednání Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarska v operaci na podporu mise Organizace spojených národů v Demokratické republice Kongo
 Usnesení č.980DOC67kBo změně postupu vlády při vnitrostátním schvalování smluv uzavíraných podle článků 24 a 38 Smlouvy o Evropské unii
 Usnesení č.981DOC68kBo bezúplatnému převodu majetku ve vlastnictví České republiky
 Usnesení č.982DOC67kBo změně usnesení vlády ze dne 19. dubna 2006 č. 433, o poskytnutí příspěvků pro krytí mimořádných výdajů obcí s rozšířenou působností a správních úřadů při přípravě vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji
 Příloha č.1XLS58kBPříloha č.1 k usnesení č.982
 Usnesení č.983DOC73kBke zhodnocení zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2006
 Příloha č.1DOC268kBPříloha č.1 k usnesení č.983
 Usnesení č.984DOC69kBo vyjmutí části majetku státního podniku BALMED Praha, s.p. (dříve Státní léčebné lázně Poděbrady, s.p.) - Lázeňská léčebna Toušeň, z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.985DOC78kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby projektu Fondu soudržnosti Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Moravy a Bečvy (2005/CZ/16/C/PE/016)
 Usnesení č.986DOC76kBk návrhu na obeslání pátého zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
 Usnesení č.987DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.989DOC67kBo podání demise vlády