Dokumenty vlády - 2006-09-13

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-09-13
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1047DOC67kBk senátnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 16)
 Příloha č.1DOC32kBPříloha č.1 k usnesení č.1047
 Usnesení č.1048DOC69kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 17)
 Příloha č.1DOC32kBPříloha č.1 k usnesení č.1048
 Usnesení č.1049DOC68kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) (sněmovní tisk č. 18)
 Příloha č.1DOC23kBPříloha č.1 k usnesení č.1049
 Usnesení č.1050DOC67kBk senátnímu návrhu zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 15)
 Příloha č.1DOC35kBPříloha č.1 k usnesení č.1050
 Usnesení č.1051DOC68kBk senátnímu návrhu zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (sněmovní tisk č. 14)
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.1051
 Usnesení č.1052DOC68kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 19)
 Příloha č.1DOC22kBPříloha č.1 k usnesení č.1052
 Usnesení č.1053DOC68kBk návrhu zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o neziskových organizacích a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk č. 24)
 Příloha č.1DOC30kBPříloha č.1 k usnesení č.1053
 Usnesení č.1054DOC82kBo ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku „Průmyslová zóna Triangle - komunikace III/2502 Velemyšleves - Staňkovice“ a „Průmyslová zóna Triangle - komunikace II/250 Bitozeves - Žatec“
 Usnesení č.1055DOC69kBk návrhu změn Jednacího řádu vlády
 Příloha č.1DOC77kBPříloha č.1 k usnesení č.1055
 Usnesení č.1056DOC69kBk návrhu na zajištění předsednictví České republiky v Mezinárodním výboru pro připomínku, výzkum a vzdělávání o holocaustu v letech 2007 - 2008
 Usnesení č.1057DOC67kBo souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí dne 13. září 2006 ve Spolkové republice Německo
 Usnesení č.1058DOC82kBo změnách ve složení Legislativní rady vlády
 Usnesení č.1059DOC71kBk výdajům promítnutým do návrhu státního rozpočtu na rok 2007
 Usnesení č.1060DOC69kBke koordinaci činnosti zpravodajských služeb České republiky při vyhodnocování informací důležitých pro bezpečnost České republiky se zvláštním zaměřením na boj proti terorismu
 Usnesení č.1061DOC71kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1062DOC85kBo personálních změnách ve Správní radě a Dozorčí radě Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a správních radách zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
 Usnesení č.1063DOC68kBk zabezpečení chybějících prostředků na důchody v roce 2006 v kapitole 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Usnesení č.1064DOC67kBk naložení s finančními prostředky získanými při plnění usnesení vlády dne 17. srpna 2005 č. 1013, k naložení s nepotřebným nemovitým majetkem, s nímž je příslušná hospodařit organizační složka státu Ministerstvo vnitra
 Usnesení č.1065DOC67kBo změně ve funkci ředitele Národního bezpečnostního úřadu
 Usnesení č.1066DOC68kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády ve Slovenské republice dne 14. září 2006
 Usnesení č.1067DOC68kBk návrhu na odvolání ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu
 Usnesení č.1068DOC70kBo změně usnesení vlády ze dne 1. září 2004 č. 843, o pověření členů vlády koordinační a informační funkcí vůči některým ústředním orgánům státní správy, v jejichž čele není člen vlády a vůči Bezpečnostní informační službě
 Příloha č.1102kBPříloha č.1 k usnesení č.1068