Dokumenty vlády - 2006-09-27

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-09-27
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1093DOC70kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1094DOC70kBk navýšení výdajů na financování programu 236 210 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství
 Usnesení č.1095DOC94kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. července do 31. srpna 2006
 Usnesení č.1096DOC69kBo změně ve funkci předsedy české části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
 Usnesení č.1097DOC67kBo zajištění finančních prostředků na pořádání konference s mezinárodní účastí Nejvyšším správním soudem v Brně
 Usnesení č.1098DOC77kBk návrhu na obeslání 3. zasedání Konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 Příloha č.1DOC28kBPříloha č.1 k usnesení č.1098
 Usnesení č.1099DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.1100DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník a národních přírodních rezervací Praděd a Šerák - Keprník v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.1101DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Broumovské stěny v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.1102DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.1103DOC67kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.1104DOC66kBk Programovému prohlášení vlády
 Usnesení č.1105DOC31kBo zrušení pověření řízením Národního bezpečnostního úřadu a o jmenování ředitele Národního bezpečnostního úřadu
 Usnesení č.1106DOC73kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
 Usnesení č.1107DOC68kBk návrhu na odvolání předsedy Správy státních hmotných rezerv
 Usnesení č.1108DOC76kBo personálních změnách ve správních radách zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
 Usnesení č.1109DOC69kBo změně usnesení vlády ze dne 20. září 2006 č. 1074, k návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007
 Usnesení č.1110DOC67kBk informaci o transformaci Letiště Praha, s.p. na státem vlastněnou akciovou společnost
 Usnesení č.1111DOC72kBo změně zabezpečení činností spojených s fungováním Rady vlády pro udržitelný rozvoj
 Příloha č.1TIF22kBPříloha č.1 k usnesení č.1111
 Příloha č.2DOC75kBPříloha č.2 k usnesení č.1111