Dokumenty vlády - 2006-10-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-10-11
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1150DOC67kBke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006
 Usnesení č.1151DOC67kBk návrhu zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 45)
 Příloha č.1DOC35kBPříloha č.1 k usnesení č.1151
 Usnesení č.1152DOC67kBk návrhu zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 44)
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.1152
 Usnesení č.1153DOC69kBk návrhu zastupitelstva Jihočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 43)
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.1153
 Usnesení č.1154DOC68kBke Zprávě o životním prostředí České republiky v roce 2005
 Usnesení č.1155DOC74kBk plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice
 Příloha č.1DOC102kBPříloha č.1 k usnesení č.1155
 Usnesení č.1156DOC74kBo realizaci opatření pro urychlení rozvoje eGovernmentu v České republice
 Usnesení č.1157DOC69kBo změně usnesení vlády ze dne 1. února 2006 č. 107, o změně usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace
 Usnesení č.1158DOC74kBo prodeji souboru cenných papírů a zrušení a likvidaci souboru obchodních společností, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 Příloha č.1PDF56kBPříloha č.1 k usnesení č.1158
 Příloha č.2PDF51kBPříloha č.2 k usnesení č.1158
 Příloha č.3PDF12kBPříloha č.3 k usnesení č.1158
 Usnesení č.1159DOC71kBk oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu
 Usnesení č.1160DOC69kBo zmocnění k podpisu smluvního závazku na zabezpečení vývoje Automatizovaného daňového informačního systému
 Usnesení č.1161DOC71kBk návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 Usnesení č.1162DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.1163DOC67kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.1164DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.1165DOC67kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.1166DOC67kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.1167DOC70kBo finančním řešení zmírnění škod v Krkonošském národním parku způsobených povodní ve dnech 6. a 7. srpna 2006
 Usnesení č.1168DOC72kBke změnám ve složení řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
 Usnesení č.1169DOC67kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (sněmovní tisk č. 58)
 Příloha č.1DOC21kBPříloha č.1 k usnesení č.1169
 Usnesení č.1170DOC74kBo ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o stavbu pozemní komunikace v otevřeném řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1171DOC66kBke kandidátům do funkcí soudců
 Příloha č.1DOC30kBPříloha č.1 k usnesení č.1171
 Usnesení č.1172DOC74kBk návrhu Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických
 Usnesení č.1173DOC69kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní památky Blanice
 Usnesení č.1174DOC83kBk úpravě ve složení Bezpečnostní rady státu
 Usnesení č.1175DOC67kBo jmenování předsedů poradních orgánů vlády
 Usnesení č.1176DOC75kBke jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích
 Usnesení č.1177DOC67kBo podání demise vlády