Dokumenty vlády - 2006-11-01

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-11-01
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1243DOC70kBk poslaneckému návrhu zákona o výrobě tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a o změně energetického zákona (sněmovní tisk č. 57)
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.1243
 Usnesení č.1244DOC71kBk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 55)
 Příloha č.1DOC31kBPříloha č.1 k usnesení č.1244
 Usnesení č.1245DOC69kBk návrhu dotačních programů zemědělství pro rok 2007, poskytovaných podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1246DOC71kBo finančním řešení zmírnění škod způsobených na zemědělském majetku, vodohospodářské infrastruktuře, korytech vodních toků a rybnících v důsledku povodní v období od 28. května do 2. července 2006
 Usnesení č.1247DOC72kBk Analýze další podoby a kompetenční odpovědnosti Správy státních hmotných rezerv
 Usnesení č.1248DOC76kBk Postupu při dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.1248
 Usnesení č.1249DOC72kBk návrhu na prodloužení činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, organizačního útvaru Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a zajištění jeho financování z prostředků státního rozpočtu v letech 2007-2011
 Usnesení č.1250DOC69kBk návrhu na změnu pověření výkonem práv akcionáře ve společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s.
 Usnesení č.1251DOC71kBo odvolání a jmenování člena a náhradníka Státní volební komise
 Usnesení č.1252DOC68kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/01 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Českého statistického úřadu
 Usnesení č.1253DOC68kBk Národnímu strategickému plánu pro oblast rybářství na období 2007 - 2013
 Usnesení č.1254DOC68kBk Návrhu Operačního programu rybářství 2007 - 2013
 Usnesení č.1255DOC81kBk návrhu na obeslání 12. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a 2. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu
 Příloha č.1DOC30kBPříloha č.1 k usnesení č.1255
 Usnesení č.1256DOC74kBk návrhu na obeslání čtvrtého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.1256
 Usnesení č.1257DOC68kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/34 Správa spotřebních daní
 Usnesení č.1258DOC72kBke smírnému dořešení nároků ve věci stížnosti č. 48548/99 - František Zich a ostatní proti České republice podané k Evropskému soudu pro lidská práva
 Příloha č.1DOC37kBPříloha č.1 k usnesení č.1258
 Usnesení č.1259DOC71kBk Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změn průřezových (závazných) ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2006 v kapitole 329 - Ministerstvo zemědělství
 Usnesení č.1260DOC70kBk zapojení České republiky do Fondu zemí západního Balkánu v rámci Evropské banky pro obnovu a rozvoj
 Usnesení č.1261DOC73kBo dalším postupu v kandidatuře České republiky na sídlo Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy
 Příloha č.1DOC38kBPříloha č.1 k usnesení č.1261
 Usnesení č.1262DOC34kBo změně usnesení vlády ze dne 25. září 2006 č. 1090, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009
 Usnesení č.1263DOC68kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy