Dokumenty vlády - 2006-12-06

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-12-06
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1377DOC51kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1378DOC55kBk návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a zákon o obecné bezpečnosti výrobků
 Usnesení č.1379DOC53kBo nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 Usnesení č.1380DOC51kBo nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání
 Usnesení č.1381DOC53kBo nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností
 Usnesení č.1382DOC52kBo nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 Usnesení č.1383DOC52kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1384DOC52kBo nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
 Usnesení č.1385DOC52kBo nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
 Usnesení č.1386DOC49kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 85)
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.1386
 Usnesení č.1387DOC49kBk návrhu poslaneckého zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 86)
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.1387
 Usnesení č.1388DOC50kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 82)
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.1388
 Usnesení č.1389DOC51kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 80)
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.1389
 Usnesení č.1390DOC49kBk návrhu zavedení informačního systému elektronické justice
 Usnesení č.1391DOC54kBo Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod
 Usnesení č.1392DOC57kBke Zprávě pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 27. března až 7. dubna 2006 a ve dnech 21. až 24. června 2006
 Příloha č.1DOC44kBPříloha č.1 k usnesení č.1392
 Usnesení č.1393DOC54kBk návrhu na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 Usnesení č.1394DOC51kBke zprávě o průběhu a výsledcích 2. zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
 Usnesení č.1395DOC51kBk oficiální návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Nigerijské federativní republice a v Jihoafrické republice ve dnech 7. až 13. prosince 2006
 Usnesení č.1396DOC48kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní památky Lochkovský profil
 Usnesení č.1397DOC60kBk Monitorovacímu systému strukturálních fondů pro programové období let 2007 až 2013 v České republice
 Usnesení č.1398DOC53kBo změně usnesení vlády ze dne 25. září 2006 č. 1090, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009
 Příloha č.1PDF82kBPříloha č.1 k usnesení č.1398
 Usnesení č.1399DOC52kBk problematice pozemků potřebných pro výstavbu vzletové a přistávací dráhy 06R-24L pro Letiště Praha - Ruzyně
 Usnesení č.1400DOC51kBo návrhu Národního alokačního plánu České republiky pro období let 2008 až 2012
 Usnesení č.1401DOC51kBke Zprávě o potřebě zamezovat nedovolené mobilní komunikaci vězněných osob
 Usnesení č.1402DOC56kBk návrhu na sjednání Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS)
 Usnesení č.1403DOC54kBke Zprávě o průběhu jednání s představiteli konsorcia Kapsch ve věci Etapy I Systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací
 Usnesení č.1404DOC53kBo žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2006, kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy