Dokumenty vlády - 2006-12-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-12-12
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1405DOC71kBo postupu České republiky v řízení ve věci o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství za neúplnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi
 Usnesení č.1406DOC71kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1407DOC70kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.1408DOC71kBk návrhu zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
 Usnesení č.1409DOC71kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1410DOC71kBo nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
 Usnesení č.1411DOC71kBo nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení vlády o nezabavitelných částkách)
 Usnesení č.1412DOC70kBo nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
 Usnesení č.1413DOC71kBo nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
 Usnesení č.1414DOC70kBo nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
 Usnesení č.1415DOC70kBo nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 Usnesení č.1416DOC71kBo nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
 Usnesení č.1417DOC71kBo nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
 Usnesení č.1418DOC70kBo nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
 Usnesení č.1419DOC70kBk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 99)
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.1419
 Usnesení č.1420DOC70kBk senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 95)
 Příloha č.1DOC23kBPříloha č.1 k usnesení č.1420
 Usnesení č.1421DOC69kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 100)
 Příloha č.1DOC24kBPříloha č.1 k usnesení č.1421
 Usnesení č.1422DOC68kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (sněmovní tisk č. 96)
 Příloha č.1DOC74kBPříloha č.1 k usnesení č.1422
 Usnesení č.1423DOC70kBk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (sněmovní tisk č. 98)
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.1423
 Usnesení č.1424DOC69kBke Zprávě o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2005
 Usnesení č.1425DOC71kB
 Usnesení č.1426DOC69kBk zajištění vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací
 Usnesení č.1427DOC71kBk použití výnosů z prodeje privatizovaného majetku Ministerstva financí pro převod do státních finančních aktiv k pokrytí části úhrady kupní ceny za úplatný převod akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. do majetku státu s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo financí
 Usnesení č.1428DOC71kBke schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 Usnesení č.1429DOC74kBke Komplexní informaci o realizaci pilotního projektu vládního utajeného spojení
 Usnesení č.1430DOC68kBo Plánu činnosti a rozpočtu Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán
 Příloha č.1DOC37kBPříloha č.1 k usnesení č.1430
 Usnesení č.1431DOC67kBo jmenování předsedy Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
 Usnesení č.1432DOC69kBo odvolání a jmenování člena Státní volební komise
 Usnesení č.1433DOC70kBk návrhu na jmenování člena Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva a jeho náhradnice za Českou republiku
 Usnesení č.1434DOC72kBk účasti České republiky v projektu k získání schopnosti strategické vzdušné přepravy formou přistoupení k mnohonárodnímu pořízení letounů C-17 NATO Strategic Airlift Capability
 Usnesení č.1435DOC70kBo souhlasu s účastí delegace České republiky vedené předsedou vlády na pravidelném zasedání Evropské rady ve dnech 14. a 15. prosince 2006 v Bruselu
 Usnesení č.1436DOC70kBo převodu některého majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit příspěvková organizace Správa vojenského bytového fondu Praha a Ministerstvo obrany, do vlastnictví místně příslušných samosprávných celků (18. celek)
 Příloha č.1DOC106kBPříloha č.1 k usnesení č.1436
 Usnesení č.1437DOC68kBk Informaci o postupu při zřizování specializovaných zařízení a jejich uvádění do provozu
 Usnesení č.1438DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.1439DOC70kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1440DOC69kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace U Brněnky v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
 Usnesení č.1441DOC69kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník a Národní přírodní rezervace Praděd v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.1442DOC68kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ranšpurk a Národní přírodní rezervace Cahnov - Soutok
 Usnesení č.1443DOC69kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu a Národní přírodní rezervace Křivé jezero v Chráněné krajinné oblasti Pálava
 Usnesení č.1444DOC69kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.1445DOC69kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.1446DOC69kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.1447DOC72kBo nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
 Usnesení č.1448DOC71kBo nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007
 Usnesení č.1449DOC78kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách a návrh na přístup České republiky k této Úmluvě
 Usnesení č.1450DOC69kBo vázání finančních prostředků kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství na financování programů/projektů SF/FS v roce 2006
 Příloha č.1XLS28kBPříloha č.1 k usnesení č.1450
 Usnesení č.1451DOC72kBk zabezpečení dofinancování bytové výstavby pro TPCA Kolín a o změně usnesení vlády ze dne 25. září 2006 č. 1090, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009
 Usnesení č.1452DOC75kBo státní dotaci na výstavbu 254 chráněných bytů v městě Liberci pro dočasné ubytování účastníků mistrovství světa v lyžování v únoru 2009
 Usnesení č.1453DOC70kBo průběhu realizace Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy
 Usnesení č.1454DOC69kBo změně usnesení vlády ze dne 6. prosince 2006 č. 1395, k oficiální návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Nigerijské federativní republice a Jihoafrické republice ve dnech 7. až 13. prosince 2006
 Usnesení č.1455DOC29kBNávrh na vystoupení České konsolidační agentury ze společnosti První českoruská banka, s.r.o.
 Příloha č.1PDF18kBPříloha č.1 k usnesení č.1455