Dokumenty vlády - 2006-12-20

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2006-12-20
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.1456DOC51kBo nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 Usnesení č.1457DOC50kBo nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
 Usnesení č.1458DOC50kBo nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
 Usnesení č.1459DOC70kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. (sněmovní tisk č. 102)
 Příloha č.1DOC22kBPříloha č.1 k usnesení č.1459
 Usnesení č.1460DOC72kBk návrhu zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., a zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., a zákona č. 203/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 101)
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.1460
 Usnesení č.1461DOC56kBo operačních programech České republiky pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie pro období let 2007 až 2013
 Usnesení č.1462DOC50kBk záměru sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění
 Usnesení č.1463DOC71kBo zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2007
 Příloha č.1PDF1308kBPříloha č.1 k usnesení č.1463
 Příloha č.2DOC23kBPříloha č.2 k usnesení č.1463
 Příloha č.3DOC39kBPříloha č.3 k usnesení č.1463
 Usnesení č.1464DOC53kBo pokračování projektu Budování kapacit v oblasti migračního managementu Irácké republiky
 Usnesení č.1465DOC53kBk záměru převzít Českou republikou na podzim roku 2008 vedoucí roli v Provinčním rekonstrukčním týmu Pol-e-Khomri v Afghánistánu v rámci operace Organizace Severoatlantické smlouvy International Security Assistance Force (NATO ISAF)
 Usnesení č.1466DOC50kBo udělení výjimky k použití finančních prostředků rezervního fondu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 Usnesení č.1467DOC50kBo změně usnesení vlády ze dne 4. června 2003 č. 552, k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu
 Usnesení č.1468DOC59kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. listopadu do 30. listopadu 2006
 Usnesení č.1469DOC56kBk návrhu na zapojení České republiky do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a zajištění účasti České republiky na programu Evropského společenství Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti
 Usnesení č.1470DOC51kBk návrhu na přístup České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu
 Usnesení č.1471DOC49kBo jmenování člena Rady pro výzkum a vývoj
 Usnesení č.1472DOC56kBo rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 223)
 Příloha č.1PDF5472kBPříloha č.1 k usnesení č.1472
 Usnesení č.1473DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály
 Usnesení č.1474DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní památky Landek
 Usnesení č.1475DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Na Hornické
 Usnesení č.1476DOC71kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.1477DOC78kBo Národním strategické referenčním rámci České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013
 Usnesení č.1478DOC71kBke Zprávě vlády o přejímání závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2006
 Usnesení č.1479DOC71kBk Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2007
 Usnesení č.1480DOC71kBo zpětvzetí vládního návrhu zákona z dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
 Usnesení č.1481DOC71kBke Zprávě o průběhu jednání s představiteli konsorcia Kapsch ve věci Etapy 1 Systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací
 Usnesení č.1482DOC71kBo jmenování národní koordinátorky/zástupkyně mezinárodního fondu EURIMAGES