Dokumenty vlády - 2007-01-17

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-01-17
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.44DOC49kBo Programovém prohlášení vlády
 Usnesení č.45DOC51kBk návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007
 Usnesení č.46DOC52kBk návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2007
 Usnesení č.47DOC70kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 113)
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.47
 Usnesení č.48DOC49kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 114)
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.48
 Usnesení č.49DOC50kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 115)
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.49
 Usnesení č.50DOC75kBk návrhu programů souvisejících s využitím strukturálních fondů Evropské unie v letech 2007 - 2013 prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace
 Usnesení č.51DOC71kBk návrhu na vyslání polní nemocnice Role 2E Armády České republiky do sestavy Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF v Afghánistánu
 Usnesení č.52DOC70kBk žádosti o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
 Usnesení č.53DOC75kBo ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 Příloha č.1DOC38kBPříloha č.1 k usnesení č.53
 Příloha č.2DOC33kBPříloha č.2 k usnesení č.53
 Příloha č.3DOC32kBPříloha č.3 k usnesení č.53
 Usnesení č.54DOC58kBo změně složení Bezpečnostní rady státu
 Usnesení č.55DOC48kBk návrhu na jmenování rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
 Usnesení č.56DOC58kBk návrhu na obeslání 1. zasedání smluvních stran Protokolu o vodě a zdraví
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.56
 Usnesení č.57DOC50kBk návrhu změn Jednacího řádu vlády
 Příloha č.1DOC31kBPříloha č.1 k usnesení č.57
 Usnesení č.58DOC55kBo zajištění činnosti útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a o změně usnesení vlády z 25. října 2006 č. 1238, o vnitrostátním koordinačním mechanismu pro přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, usnesení vlády z 25. října 2006 č. 1239, o změně Statutu Výboru pro Evropskou unii a usnesení vlády z 3. ledna 2007 č. 27, ke způsobu personálního a finančního zajištění činnosti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a výkonného sekretariátu pro přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie včetně vymezení jejich kompetencí
 Příloha č.1DOC79kBPříloha č.1 k usnesení č.58
 Usnesení č.59DOC56kBk ustavení hodnotící komise pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele závěrečné etapy stavební části rekonstrukce České národní budovy v New Yorku
 Usnesení č.60DOC50kBk posouzení účelnosti předkládání dlouhodobých a střednědobých tématických dokumentů vládě ke schvalování