Dokumenty vlády - 2007-02-05

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-02-05
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.89DOC72kBk návrhu nominací zástupců České republiky do Výboru regionů (Committee of the Regions) - změna v delegaci České republiky do Výboru regionů
 Usnesení č.90DOC74kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
 Usnesení č.91DOC72kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb.
 Usnesení č.92DOC71kBk návrhu zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 130)
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.92
 Usnesení č.93DOC71kBk poslaneckému návrhu zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na Olympijských hrách (sněmovní tisk č. 126)
 Příloha č.1DOC31kBPříloha č.1 k usnesení č.93
 Usnesení č.94DOC70kBk definici sociálního bydlení
 Usnesení č.95DOC71kBk Závěrečným doporučením Výboru pro práva dítěte - kontrolního orgánu Úmluvy o právech dítěte - ke Zprávě České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
 Příloha č.1PDF193kBPříloha č.1 k usnesení č.95
 Usnesení č.96DOC72kBVýboru pro odstranění diskriminace žen - kontrolního orgánu Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen
 Příloha č.1PDF461kBPříloha č.1 k usnesení č.96
 Usnesení č.97DOC71kBk Informaci o průběhu a výsledcích 4. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
 Usnesení č.98DOC73kBo zhodnocení obsahové stránky a naplňování stanovených úkolů dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů v další etapě prací
 Usnesení č.99DOC71kBo změně usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1007, o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky
 Usnesení č.100DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.101DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a v Přírodní rezervaci Mokřady horní Liběchovky
 Usnesení č.102DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.103DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.104DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.105DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka
 Usnesení č.106DOC72kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.107DOC69kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.108DOC70kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý
 Usnesení č.109DOC71kBke státní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Japonsku ve dnech 13. až 16. února 2007
 Usnesení č.110DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.111DOC77kBk návrhu Integrovaného operačního programu pro období let 2007 až 2013
 Usnesení č.112DOC75kBo finančním řešení zmírnění škod v Národním parku Šumava a v Krkonošském národním parku způsobených větrnou kalamitou ve dnech 18. a 19. ledna 2007
 Usnesení č.113DOC74kBk Systému řízení realizace Programového prohlášení vlády
 Usnesení č.114DOC71kBk poslaneckému návrhu zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) (sněmovní tisk č. 132)
 Příloha č.1DOC27kBPříloha č.1 k usnesení č.114
 Usnesení č.115DOC71kBo Rámcové pozici České republiky k dokumentu Evropské komise Energetická politika pro Evropu
 Usnesení č.116DOC71kBo souhlasu s účastí ministra zahraničních věcí na 43. mnichovské konferenci k bezpečnostní politice konané v Mnichově dne 9. až 11. února 2007