Dokumenty vlády - 2007-02-21

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-02-21
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.117DOC54kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.118DOC53kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.119DOC55kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.120DOC52kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 Usnesení č.121DOC54kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.122DOC53kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb.
 Usnesení č.123DOC51kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
 Usnesení č.124DOC72kBk poslaneckému návrhu ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 134)
 Příloha č.1DOC86kBPříloha č.1 k usnesení č.124
 Usnesení č.125DOC72kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 136)
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.125
 Usnesení č.126DOC72kBke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006
 Usnesení č.127DOC52kBo Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti
 Usnesení č.128DOC49kBo odvolání a jmenování místopředsedy výboru Státního fondu rozvoje bydlení
 Usnesení č.129DOC64kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. ledna do 31. ledna 2007
 Usnesení č.130DOC49kBk návrhům na jmenování rektorů veřejných vysokých škol s účinností od 1. března 2007
 Usnesení č.131DOC54kBo ukončení činnosti společnosti Česká inkasní, s.r.o., zrušením s likvidací
 Usnesení č.132DOC52kBk postoupení dvou bloků pohledávek České konsolidační agentury
 Usnesení č.133DOC69kBk prodeji majetkových účastí České konsolidační agentury s omezenou převoditelností
 Usnesení č.134DOC51kBk prodeji majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s.
 Usnesení č.135DOC52kBo poskytnutí trvale nepotřebného majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, formou daru Afghánistánu
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.135
 Příloha č.2DOC35kBPříloha č.2 k usnesení č.135
 Usnesení č.136DOC51kBk Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2006
 Usnesení č.137DOC54kBk návrhu na vyslovení souhlasu se změnou Přílohy B Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
 Usnesení č.138DOC50kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Svobodném státě Sasko ve dnech 23. a 24. února 2007
 Usnesení č.139DOC50kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy spolkového kancléře Rakouské republiky Alfreda Gusenbauera v České republice dne 27. února 2007
 Usnesení č.140DOC50kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice dne 25. ledna 2007
 Usnesení č.141DOC50kBk pracovní návštěvě spolkové kancléřky Spolkové republiky Německo Angely Merkelové v Praze dne 26. ledna 2007
 Usnesení č.142DOC51kBk oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Ukrajiny Boryse Tarasjuka v České republice ve dnech 15. a 16. ledna 2007
 Usnesení č.143DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.144DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Cahnov - Soutok a Národní přírodní rezervace Ranšpurk
 Usnesení č.145DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.146DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny
 Usnesení č.147DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.148DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina a Národní přírodní rezervace Býčí skála
 Usnesení č.149DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky
 Usnesení č.150DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč
 Usnesení č.151DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.152DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.153DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.154DOC49kB žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.155DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.156DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní parku Šumava
 Usnesení č.157DOC52kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací a přírodních rezervací v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.158DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.159DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky
 Usnesení č.160DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Staré jezero
 Usnesení č.161DOC49kBo změně usnesení vlády ze dne 28. června 2006 č. 814, o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací
 Usnesení č.162DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.163DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.164DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Národní přírodní rezervace Koda
 Usnesení č.165DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.166DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.167DOC77kBo opatřeních k zajištění činnosti ministra a předsedy Legislativní rady vlády
 Usnesení č.168DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.169DOC82kBk Informaci o strategii vlády v oblasti zapojování do schengenského prostoru pro rok 2007
 Usnesení č.171DOC78kBo ustavení společné hodnotící komise pro vybrané veřejné zakázky
 Usnesení č.172DOC71kBo zrušení stupně utajení usnesení vlády ze dne 12. prosince 2006 č. 1455/V, k vystoupení České konsolidační agentury ze společnosti První česko-ruská banka, s. r.o., a o zrušení stupně utajení souvisejícího záznamu z jednání schůze vlády