Dokumenty vlády - 2007-03-12

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-03-12
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.209DOC73kBk Vyhodnocení dosavadních příprav státní správy na výkon funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie za rok 2006
 Usnesení č.210DOC72kBk Revidovanému vnitrostátnímu koordinačnímu mechanismu pro přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 Usnesení č.211DOC73kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.212DOC73kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.213DOC72kBk poslaneckému návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 146)
 Příloha č.1DOC31kBPříloha č.1 k usnesení č.213
 Usnesení č.214DOC72kBk poslaneckému návrhu ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky (sněmovní tisk č. 147)
 Příloha č.1DOC50kBPříloha č.1 k usnesení č.214
 Usnesení č.215DOC72kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 143)
 Příloha č.1DOC28kBPříloha č.1 k usnesení č.215
 Usnesení č.216DOC73kBke Konvergenčnímu programu České republiky (aktualizovaná verze březen 2007)
 Usnesení č.217DOC77kBk Rámcovému programu pro podporu technologických center a center strategických služeb
 Příloha č.1DOC28kBPříloha č.1 k usnesení č.217
 Usnesení č.218DOC75kBk Informaci o stavu plnění Realizační smlouvy o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci, uzavřené mezi podnikem DIAMO, státní podnik a Sdružením ČISTÁ OSTRAVA ve věci NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ - LAGUNY OSTRAMO
 Usnesení č.219DOC72kBk návrhu opatření k zajištění sanačních prací na lokalitě Lomu Ležáky
 Usnesení č.220DOC73kBk návrhu postupu realizace opatření na ochranu před povodněmi v povodí horního toku řeky Opavy
 Usnesení č.221DOC82kBo Projektu analýzy účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, z hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, obce a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších povinných subjektů
 Příloha č.1DOC70kBPříloha č.1 k usnesení č.221
 Usnesení č.222DOC74kBk operačním programům přeshraniční spolupráce Cíle 3 programového období 2007 - 2013 pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů
 Usnesení č.223DOC73kBk Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání zpracoval pro vládu České republiky po návštěvě České republiky ve dnech 27. března až 7. dubna 2006 a 21. až 24. června 2006
 Usnesení č.224DOC73kBo Doplnění vyjádření České republiky k některým doporučením Výboru proti mučení - kontrolního orgánu Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
 Usnesení č.225DOC69kBk Prognóze vývoje lidských zdrojů v České republice z hlediska zabezpečení obrany státu na léta 2007 až 2016
 Usnesení č.226DOC71kBo jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny
 Příloha č.1DOC39kBPříloha č.1 k usnesení č.226
 Usnesení č.227DOC73kBo jmenování zástupce České republiky v mezinárodních finančních institucích
 Usnesení č.228DOC75kBk návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací
 Usnesení č.229DOC75kBk návrhu na sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 Usnesení č.230DOC73kBk návrhu na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
 Usnesení č.231DOC72kBo souhlasu s účastí delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí, na zasedání ministrů zahraničních věcí EU-ASEAN v Norimberku ve dnech 14. a 15. března 2007
 Usnesení č.232DOC71kBk oficiální návštěvě předsedy vlády v Polské republice ve dnech 19. a 20. února 2007
 Usnesení č.233DOC72kBk pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v rakouské spolkové zemi Tyrolsko ve dnech 16. až 18. března 2007
 Usnesení č.234DOC73kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí v Maďarské republice dne 19. března 2007
 Usnesení č.235DOC72kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Jána Kubiše v České republice dne 16. března 2007
 Usnesení č.236DOC72kBo souhlasu s úhradou členského příspěvku za rok 2007 souvisejícího s členstvím Rady hospodářské a sociální dohody České republiky v Mezinárodní asociaci ekonomických a sociálních rad a obdobných institucí (AICESIS)
 Usnesení č.237DOC72kBk žádosti o udělení souhlasu vlády s použitím prostředků rezervního fondu Grantové agentury České republiky v roce 2007
 Usnesení č.238DOC76kBk návrhu na změnu doby použitelnosti Programu na podporu obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením
 Usnesení č.239DOC75kBo převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků (20. celek)
 Příloha č.1DOC45kBPříloha č.1 k usnesení č.239
 Příloha č.2DOC23kBPříloha č.2 k usnesení č.239
 Usnesení č.240DOC88kBo dalších majetkových změnách a konečných dislokacích u vybraného majetku České republiky a o změně usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737 a ze dne 13. dubna 2005 č. 428
 Příloha č.1PDF40kBPříloha č.1 k usnesení č.240
 Usnesení č.241DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.242DOC71kBo změně usnesení vlády ze dne 10. května 2006 č. 540, o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.243DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.244DOC71kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Pálava
 Usnesení č.245DOC70kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.246DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.247DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.248DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.249DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce
 Usnesení č.250DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska a Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen
 Usnesení č.251DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.252DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
 Usnesení č.253DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.254DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.255DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.256DOC72kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.257DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.258DOC71kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.259DOC73kBo úpravě způsobu nakládání s prostředky rezervního fondu rozpočtové kapitoly Ministerstva informatiky v roce 2007
 Usnesení č.260DOC72kBk posouzení účelnosti předkládání dlouhodobých a střednědobých tématických dokumentů vládě ke schvalování
 Usnesení č.261DOC81kBo odvolání a jmenování členů Správních rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
 Usnesení č.262DOC72kBke Zprávě o postupu řešení pohledávky Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. vůči společnosti SETUZA a.s.
 Usnesení č.263DOC71kBk návrhu na jmenování kandidátky na funkci soudkyně Soudu prvního stupně Evropských společenství
 Usnesení č.264DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava