Dokumenty vlády - 2007-03-28

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-03-28
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.286DOC74kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.287DOC74kBo nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
 Usnesení č.288DOC73kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 155)
 Příloha č.1DOC25kBPříloha č.1 k usnesení č.288
 Usnesení č.289DOC73kBk návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 160)
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.289
 Usnesení č.290DOC80kBo finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007
 Příloha č.1DOC105kBPříloha č.1 k usnesení č.290
 Příloha č.2DOC99kBPříloha č.2 k usnesení č.290
 Usnesení č.291DOC74kBk navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
 Usnesení č.292DOC77kBk úhradě nákladů a ztrát České konsolidační agentury vzniklých v souvislosti s programem posílení stability bankovního sektoru České republiky a při privatizaci Komerční banky, a.s.
 Usnesení č.293DOC73kBk návrhu na zřízení Rady vlády pro informační společnost
 Příloha č.1DOC70kBPříloha č.1 k usnesení č.293
 Usnesení č.294DOC75kBo souhlasu se jmenováním Národního koordinátora pro zavedení eura v České republice
 Usnesení č.295DOC77kBk návrhu zabezpečení realizace nové evropské právní úpravy týkající se chemických látek a nominace českých zástupců do pracovních orgánů Evropské agentury pro chemické látky
 Usnesení č.296DOC74kBk Roční účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2006 a Výroční zprávě o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2006
 Usnesení č.297DOC71kBke kandidátům na jmenování profesorů vysokých škol
 Usnesení č.298DOC73kBo stanovení výše odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
 Usnesení č.299DOC77kBk návrhu na přijetí změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
 Usnesení č.300DOC77kBk návrhu na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
 Usnesení č.301DOC74kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Maďarské republice ve dnech 29. a 30. března 2007
 Usnesení č.302DOC74kBk zapojení České republiky do činnosti Velitelství mnohonárodního sboru severovýchod ve Štětíně (The Headquarters Multinational Corps Northeast - HQ MNC NE) a úhradě příspěvků vyplývajících z členství
 Usnesení č.303DOC73kBo úhradě příspěvků mezinárodním organizacím hrazených z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2007
 Usnesení č.304DOC99kBo ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o stavby pozemních komunikací v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.305DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.306DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.307DOC72kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.308DOC72kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.309DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník
 Usnesení č.310DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.311DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.312DOC72kB o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory
 Usnesení č.313DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník
 Usnesení č.314DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.315DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.316DOC49kBke kandidátům do funkcí soudců
 Příloha č.1DOC76kBPříloha č.1 k usnesení č.316
 Usnesení č.317DOC73kBo rámcové pozici České republiky k Zelené knize: „Modernizace pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století“
 Usnesení č.318DOC74kBo souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Berlíně dne 29. března 2007 a k účasti na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie, která se uskuteční v Brémách dne 30. a 31. března 2007
 Usnesení č.319DOC72kBk pracovní návštěvě spolkového prezidenta Spolkové republiky Německo Horsta Köhlera v České republice dne 28. března 2007
 Usnesení č.321DOC72kBk úkolu zadanému Bezpečnostní informační službě usnesením vlády ze dne 21. února 2007 č. 169, k Informaci o strategii vlády v oblasti zapojování do schengenského prostoru pro rok 2007
 Usnesení č.322DOC73kBk odpovědi na nótu Spojených států amerických ze dne 25. ledna 2007 č. 33