Dokumenty vlády - 2007-04-04

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-04-04
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.324DOC53kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.325DOC74kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.326DOC76kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
 Usnesení č.327DOC77kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
 Usnesení č.328DOC75kBk návrhu zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 164)
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.328
 Usnesení č.329DOC49kBo změně usnesení vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1622, o programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 až 2010
 Příloha č.1DOC51kBPříloha č.1 k usnesení č.329
 Usnesení č.330DOC59kBo obeslání 21. zasedání Řídícího výboru Programu Organizace spojených národů pro lidská sídla UN-HABITAT
 Usnesení č.331DOC74kBo souhlasu s vysláním delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na neformální zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Oslo ve dnech 26. a 27. dubna 2007
 Usnesení č.332DOC73kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády ve Švédském království ve dnech 17. a 18. dubna 2007
 Usnesení č.333DOC73kBo souhlasu s uskutečněním návštěvy místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v zastoupení předsedy vlády ve Francii 10. dubna 2007
 Usnesení č.334DOC51kBo úhradě vkladů a příspěvků Ministerstvem vnitra mezinárodním organizacím v roce 2007
 Usnesení č.335DOC76kBk bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra a Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje do vlastnictví územních samosprávných celků
 Příloha č.1DOC30kBPříloha č.1 k usnesení č.335
 Příloha č.2DOC24kBPříloha č.2 k usnesení č.335
 Usnesení č.336DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.337DOC76kBk poskytnutí trvale nepotřebného majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany, formou daru Afghánistánu
 Příloha č.1DOC213kBPříloha č.1 k usnesení č.337
 Usnesení č.338DOC74kBo zpětvzetí vládního návrhu zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů z projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
 Usnesení č.339DOC31kBo změně usnesení vlády ze dne 28. března 2007 č. 322, k odpovědi na nótu Spojených států amerických ze dne 25. ledna 2007 č. 33
 Usnesení č.340DOC73kBo změně usnesení vlády z 15. listopadu 2006 č. 1319, k návrhu na rozhodnutí o vyhodnocení první etapy plnění Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec a stanovení dalšího postupu transformace ozbrojených sil