Dokumenty vlády - 2007-04-11

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-04-11
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.341DOC53kBo finančním zabezpečení a personálním posílení ústředních orgánů a ostatních orgánů státní správy v roce 2007 v souvislosti s přípravami předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
 Příloha č.1PDF233kBPříloha č.1 k usnesení č.341
 Příloha č.2PDF259kBPříloha č.2 k usnesení č.341
 Usnesení č.342DOC53kBk návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru
 Usnesení č.343DOC54kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Usnesení č.344DOC52kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.345DOC51kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.346DOC49kBo nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
 Usnesení č.347DOC50kBo nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
 Usnesení č.348DOC52kBo nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, a o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
 Usnesení č.349DOC50kBo nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 562/2002 Sb., o stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm
 Usnesení č.350DOC50kBk poslaneckému návrhu zákona o zavedení maximálního vyměřovacího základu pro placení pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění (sněmovní tisk č. 166)
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.350
 Usnesení č.351DOC51kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 167)
 Příloha č.1DOC35kBPříloha č.1 k usnesení č.351
 Usnesení č.352DOC50kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 168)
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.352
 Usnesení č.353DOC56kBo Národním plánu zavedení eura v České republice
 Usnesení č.354DOC52kBk připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis
 Usnesení č.355DOC54kBke Zprávě o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 v roce 2006
 Usnesení č.356DOC55kBo Pravidlech Národního programu environmentálního značení
 Usnesení č.357DOC51kBke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2006
 Usnesení č.358DOC52kBke stavu závazků Společného regionálního operačního programu s ohledem na maximalizaci budoucího čerpání finančních prostředků
 Usnesení č.359DOC50kBo změně usnesení vlády ze dne 12. dubna 2006 č. 391, k Pravidlům pro vysílání občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací (financování)
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.359
 Usnesení č.360DOC51kBke Zprávě o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období od července do prosince 2006
 Usnesení č.361DOC77kBo jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu Akademie věd České republiky
 Usnesení č.362DOC58kBo odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
 Usnesení č.363DOC57kBo obeslání 59. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise
 Usnesení č.364DOC50kBk návrhu na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických ve dnech 18. až 21. dubna 2007
 Usnesení č.365DOC53kBo úpravě financování související s úhradou členského příspěvku College of Europe
 Usnesení č.366DOC69kBo rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 224)
 Příloha č.1PDF1886kBPříloha č.1 k usnesení č.366
 Usnesení č.367DOC53kBo souhlasu s bezúplatným převodem vlastnictví nemovitého majetku státu
 Příloha č.1PDF85kBPříloha č.1 k usnesení č.367
 Příloha č.2PDF50kBPříloha č.2 k usnesení č.367
 Usnesení č.368DOC48kBo schválení změn příslušnosti hospodaření s majetkem státu
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.368
 Usnesení č.369DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.370DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.371DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy
 Usnesení č.372DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd
 Usnesení č.373DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací, přírodních rezervací a národních přírodních památek
 Usnesení č.374DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.375DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří
 Usnesení č.376DOC49kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka
 Usnesení č.377DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.378DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Kuchyňka a Přírodní rezervace Hradec
 Usnesení č.379DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn
 Usnesení č.380DOC48kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.381DOC49kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky a Národní přírodní památky Pastvisko u Lednice
 Usnesení č.382DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava a vybraných přírodních rezervací a přírodní památky
 Usnesení č.383DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava a Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero
 Usnesení č.384DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací a přírodních rezervací
 Usnesení č.385DOC49kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku
 Usnesení č.386DOC50kBk Informaci o výsledku mezinárodního arbitrážního řízení ve sporu společnosti Eastern Sugar B.V. proti České republice