Dokumenty vlády - 2007-04-18

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-04-18
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.387DOC75kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.388DOC75kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.389DOC74kBk senátnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 169)
 Příloha č.1DOC23kBPříloha č.1 k usnesení č.389
 Usnesení č.390DOC73kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (sněmovní tisk č. 171)
 Příloha č.1DOC28kBPříloha č.1 k usnesení č.390
 Usnesení č.391DOC75kBk poslaneckému návrhu zákona , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. (sněmovní tisk č. 172)
 Příloha č.1DOC22kBPříloha č.1 k usnesení č.391
 Usnesení č.392DOC74kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 174)
 Příloha č.1DOC22kBPříloha č.1 k usnesení č.392
 Usnesení č.393DOC76kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 173)
 Příloha č.1DOC34kBPříloha č.1 k usnesení č.393
 Usnesení č.394DOC74kBk Národnímu plánu řízení ochrany státních hranic České republiky
 Usnesení č.395DOC76kBk návrhu na určení vítěze veřejného výběrového řízení na nabyvatele podílu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. a k návrhu na zaměření dalšího rozvoje pojišťování vývozu
 Usnesení č.396DOC51kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce
 Usnesení č.397DOC53kBk návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky
 Usnesení č.398DOC75kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/25 Finanční prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny fakultních nemocnic“
 Usnesení č.399DOC75kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/18 Finanční prostředky určené na rekonstrukce a modernizace železničních tratí
 Usnesení č.400DOC74kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/20 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu
 Usnesení č.401DOC74kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/21 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Usnesení č.402DOC77kBke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/17 Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území
 Usnesení č.403DOC73kBk návrhu na jmenování do hodností generálů
 Usnesení č.404DOC76kBo odvolání a jmenování člena a náhradníků Státní volební komise
 Usnesení č.405DOC82kBk návrhu na obeslání 3. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech
 Příloha č.1DOC33kBPříloha č.1 k usnesení č.405
 Usnesení č.406DOC74kBo souhlasu s účastí předsedy vlády na 3. Evropsko-ruském ekonomickém fóru ve Vídni dne 23. dubna 2007
 Usnesení č.407DOC82kBk bezúplatnému převodu nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem, do vlastnictví města Slaný, Statutárního města Kladno a obce Vinařice podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
 Příloha č.1DOC129kBPříloha č.1 k usnesení č.407
 Příloha č.2DOC67kBPříloha č.2 k usnesení č.407
 Příloha č.3DOC36kBPříloha č.3 k usnesení č.407
 Usnesení č.408DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.409DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.410DOC74kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.411DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
 Usnesení č.412DOC75kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.413DOC78kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.414DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka
 Usnesení č.415DOC74kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jeseníky a Národní přírodní rezervace Praděd
 Usnesení č.416DOC74kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
 Usnesení č.417DOC72kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.418DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava
 Usnesení č.419DOC73kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
 Usnesení č.420DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.421DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko
 Usnesení č.422DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, Národní přírodní rezervace Týřov a Národní přírodní rezervace Vůznice
 Usnesení č.423DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Národní přírodní rezervace Vůznice
 Usnesení č.424DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.425DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ranšpurk
 Usnesení č.426DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les a Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce
 Usnesení č.427DOC79kBk Informaci k úpravě hraničních přechodů České republiky v souvislosti se zrušením kontrol na vnitřních hranicích
 Příloha č.1DOC42kBPříloha č.1 k usnesení č.427
 Usnesení č.428DOC77kBk návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení
 Usnesení č.429DOC82kBk návrhu na sjednání Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé
 Usnesení č.430DOC77kBk 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2007