Dokumenty vlády - 2007-04-25

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-04-25
     Program jednání
     Záznam z jednání
 Usnesení č.431DOC52kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
 Usnesení č.432DOC52kBk návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.433DOC50kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
 Usnesení č.434DOC57kBo státním závěrečném účtu České republiky za rok 2006
 Usnesení č.435DOC50kBk Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2007
 Usnesení č.436DOC55kBk návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010, a to nejméně o 3 % ročně
 Usnesení č.437DOC55kBke Zprávě o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2006
 Usnesení č.438DOC53kBke Zprávě o plnění závazků vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a následných opatření v roce 2006
 Usnesení č.439DOC52kBke spolupráci ústředních orgánů státní správy se zástupci podnikatelských organizací pro oblast podnikatelského prostředí
 Usnesení č.440DOC56kB k postupu při implementaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu
 Usnesení č.441DOC59kBke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2006 a o Prioritách Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů v něm zastoupených na rok 2007
 Usnesení č.442DOC51kB o Vyhodnocení plnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2005 a 2006 za rok 2005
 Usnesení č.443DOC50kBke Zprávě o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 1. čtvrtletí 2007
 Příloha č.1PDF48kBPříloha č.1 k usnesení č.443
 Usnesení č.444DOC52kB ke Komplexní analýze k záměru převzít Českou republikou vedoucí roli v Provinčním rekonstrukčním týmu v Afghánistánu v rámci operace Organizace Severoatlantické smlouvy International Security Assistance Force (NATO ISAF) a k návrhu doporučení
 Usnesení č.445DOC52kBo naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a v následujících letech
 Usnesení č.446DOC50kB o řešení vypořádání staré ekologické zátěže způsobené činností bývalého státního podniku KAZETO
 Usnesení č.447DOC82kB ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. března do 31. března 2007
 Usnesení č.448DOC50kBke Zprávě o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
 Usnesení č.449DOC48kBke Zprávě o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2006
 Usnesení č.450DOC51kBo vyjádření vlády k návrhům obcí Okříšky, Pavlíkov a Slabce o stanovení městysi
 Usnesení č.451DOC49kB k žádosti o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
 Usnesení č.452DOC55kBk návrhu na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 Usnesení č.453DOC55kBk návrhu na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic
 Usnesení č.454DOC60kBo obeslání 15. Světového meteorologického kongresu
 Usnesení č.455DOC50kB ke státní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Ruské federaci ve dnech 26. až 30. dubna 2007
 Usnesení č.456DOC50kBk pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Vídni dne 26. března 2007
 Usnesení č.457DOC50kBk návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Makedonie/F.Y.R.O.M. Nikoly Gruevského v České republice dne 30. dubna 2007
 Usnesení č.458DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Oblík
 Usnesení č.459DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.460DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les
 Usnesení č.461DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.462DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.463DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Plané loučky
 Usnesení č.464DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.465DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.466DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.467DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery a Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.468DOC50kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Český kras
 Usnesení č.469DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.470DOC48kB k žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník
 Usnesení č.471DOC50kBk pozici vlády v rámci jednání o institucionální reformě Evropské unie
 Usnesení č.472DOC49kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Národní přírodní rezervace Broumovské stěny
 Usnesení č.473DOC50kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy