Dokumenty vlády - 2007-05-02

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-05-02
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Záznam z jednání
 Usnesení č.474DOC76kBk návrhu zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)
 Usnesení č.475DOC50kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 183)
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.475
 Usnesení č.476DOC78kBk zavedení informačního systému elektronické justice v České republice
 Usnesení č.477DOC77kBk návrhu na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti České Budějovice
 Usnesení č.478DOC75kBke Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2006 (ve srovnání s rokem 2005)
 Usnesení č.479DOC77kBk Žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení přesunu prostředků mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu na rok 2007 v rámci rozpočtové kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Usnesení č.480DOC76kBk Informaci o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití
 Usnesení č.481DOC76kBo úhradě pravidelných ročních členských příspěvků mezinárodním organizacím Asociace předsedů nejvyšších soudů Evropské unie a Asociace nejvyšších soudů frankofonní oblasti
 Usnesení č.482DOC77kBo souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády v Pákistánské islámské republice a v Gruzii ve dnech 8. až 12. května 2007
 Usnesení č.483DOC77kBk pracovní návštěvě prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče v Luhačovicích ve dnech 3. a 4. dubna 2007
 Usnesení č.484DOC74kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště
 Usnesení č.485DOC74kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
 Usnesení č.486DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.487DOC73kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko
 Usnesení č.488DOC76kBo odvolání a jmenování člena Rady pro výzkum a vývoj
 Usnesení č.489DOC76kBo návrhu na jmenování do hodnosti brigádního generála
 Usnesení č.490DOC49kBk návrhu na řešení pohledávky Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za dlužníkem SETUZA a.s.
 Usnesení č.491DOC49kBk Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2006
 Usnesení č.492DOC48kBk návrhu na jmenování rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 Usnesení č.493DOC51kBk návrhu na obeslání Ministerského zasedání Rady Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži ve dnech 15. a 16. května 2007
 Usnesení č.494DOC51kBo souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo dne 11. května 2007
 Usnesení č.495DOC50kBo souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády Italské republiky Romana Prodiho v České republice dne 14. května 2007