Dokumenty vlády - 2007-05-23

Přehled programů jednání vlády (vč. dodatků, případně upozornění), záznamu jednání vlády a usnesení vlády (vč. příloh).
Pro vyhledání požadovaného dokumentu zvolte příslušný rok a datum. Bližší informace k vyhledávání naleznete v sekci Dokumenty vlády.
Elektronické knihovny ÚVČR eVláda a eKLEP jsou dostupné na serveru ODOK.

2007-05-23
     Program jednání
     Dodatek č.1
     Dodatek č.2
     Záznam z jednání
 Usnesení č.531DOC85kBk návrhu zákona, kterým se v souvislosti se stabilizací veřejných rozpočtů mění některé zákony a upravují ekologické daně
 Usnesení č.532DOC78kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů
 Usnesení č.533DOC77kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (sněmovní tisk č. 205)
 Příloha č.1DOC23kBPříloha č.1 k usnesení č.533
 Usnesení č.534DOC77kBk poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 206)
 Příloha č.1DOC29kBPříloha č.1 k usnesení č.534
 Usnesení č.535DOC82kBk Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
 Usnesení č.536DOC83kBk Analýze pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru
 Usnesení č.537DOC78kBke Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2006
 Usnesení č.538DOC79kBke Zprávě o realizaci pilotního projektu Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v roce 2006 a návrhu dalších změn
 Příloha č.1DOC26kBPříloha č.1 k usnesení č.538
 Usnesení č.539DOC78kBk Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2005
 Usnesení č.540DOC81kBk žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o změnu závazného průřezového ukazatele „ostatní platby za provedenou práci“ v rámci rozpočtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Usnesení č.541DOC62kBo jmenování členů Rady vlády pro informační společnost
 Usnesení č.542DOC53kBke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. dubna do 30. dubna 2007
 Usnesení č.543DOC83kBk návrhům možností zdokonalení národního kontrolního režimu nakládání s vybranými rizikovými komoditami včetně jednotné úpravy příslušných správních řízení a kontrolních mechanismů
 Usnesení č.544DOC80kBk žádosti rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení přesunu mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Usnesení č.545DOC77kBo souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska dne 13. června 2007
 Usnesení č.546DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český ráj
 Usnesení č.547DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty
 Usnesení č.548DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
 Usnesení č.549DOC76kBk žádosti o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
 Usnesení č.550DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.551DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
 Usnesení č.552DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.553DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.554DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava
 Usnesení č.555DOC76kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko
 Usnesení č.556DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Národní přírodní památky Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
 Usnesení č.557DOC77kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.558DOC61kBo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 273/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů „Laissez-Passer“
 Usnesení č.559DOC79kBk Rozhodnutí Komise Evropského společenství ze dne 4. května 2007 o stanovení nadlimitních zásob zemědělských výrobků jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění těchto zásob v souvislosti s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska
 Usnesení č.560DOC51kBo pravidlech pro zajištění spolufinancování prostředků Evropské unie z národních veřejných zdrojů
 Usnesení č.561DOC57kBk vytvoření účetnictví státu
 Příloha č.1DOC44kBPříloha č.1 k usnesení č.561
 Usnesení č.562DOC53kBo Plánu hlavních povodí České republiky
 Usnesení č.563DOC54kBo zvýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000
 Usnesení č.564DOC57kBk návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2008, s výhledem na léta 2009 a 2010 a o změně usnesení vlády z 2. dubna 2007 č. 323
 Usnesení č.565DOC55kBk prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka
 Usnesení č.566DOC57kBke Druhé periodické zprávě o plnění závazků plynoucích z Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
 Usnesení č.567DOC53kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy
 Usnesení č.568DOC78kBo povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava